Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมประชุม คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน (กกร.) เชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2564

ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าฯ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน (กกร.) เชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2564 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ , สมาคมธนาคารไทย , สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ , สมาคม NOHMEX , สภาลมหายใจจังหวัดเชียงใหม่ และ สมาคม ATED.CM โดยได้รับเกียรติจาก นายรัฐพล นราดิศร ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวและให้ข้อมูลในเรื่องของการเปิดเมืองเชียงใหม่ รวมถึงการรับนักท่องเที่ยว ณ ภัตตาคารตูลู่

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

สํานักงานโยธาและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ เรียนเชิญเข้าร่วมการประชุม เรื่อง การวางผังนโยบายระดับภาค (ภาคเหนือ)

ข่าวประชาสัมพันธ์ จากสํานักงานโยธาและผังเมืองเชียงใหม่ เรื่อง การวางผังนโยบายระดับภาค (ภาคเหนือ)สำนั …

Read More →

หอการค้าการจังหวัดเชียงใหม่ เชิญเข้าร่วมโครงการ “ยกระดับการบริการและการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพอย่างสร้างสรรค์ ด้วย Chiang Mai Care Campaign”

“ยกระดับการบริการและการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพอย่างสร้างสรรค์ ด้วย Chiang Mai Care Campaign&#822 …

Read More →

เรียนเชิญผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว เข้าร่วมการอบรมมาตรฐานบริการเพื่อการท่องเที่ยว

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรม มาตรฐานบริการเพื่อการท่องเที่ยว พร้อมทั้ง เข้ารับการตรวจประเมินและรับรองมา …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce