Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมเป็นเกียรติชมนิทรรศการการแสดงผลงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

ในวันที่ 21 กันยายน 2564 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายพัลลภ แซ่จิว รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ และประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นเกียรติชมนิทรรศการการแสดงผลงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้แถลงไว้ว่า “จะนำหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มาใช้เพื่อการบริหารงานให้ประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลสูงสุด และมีความสุจริตโปร่งใสในทุกขั้นตอน” ณ ห้องประชุมสภาฯ ชั้น 2 อาคารหอประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าเชียงใหม่ร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการสร้างเครือข่ายฯ

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ และดร.กอบกิจ …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ร่วมประชุมพร้อมคณะกรรมการหอการค้าไทย

วันที่ 19 มกราคม 2565 คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการห …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง หอการค้า 17 จังหวัดภาคเหนือ กับ 14 มหาวิทยาลัยเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น. นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce