Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

หอการค้าเชียงใหม่ รับมอบเงินอุดหนุนโครงการสร้างเครือข่ายทางการค้าเเละจับคู่เจรจาธุรกิจสู่ตลาดสากล จากอบจ. เชียงใหม่

ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย ดร.กอบกิจ อิสรชีววัฒน์ รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เเละ นายสมโภช ลิ้มเล็งเลิศ กรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้ารับเงินอุดหนุน ตามโครงการสร้างเครือข่ายทางการค้าเเละจับคู่เจรจาธุรกิจสู่ตลาดสากล จาก องค์การบริหารจังหวัดเชียงใหม่ โดยรับมอบจาก นางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงค์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

พร้อมทั้งได้ประชุมหารือการขับเคลื่อนโครงการ Chiangmai Cosmetics Valley เพื่อยกระดับเเละกระตุ้นให้อุตสาหกรรมเครื่องสำอางของจังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ร่วมกับ รศ.ดร.ปิติวัฒน์ วัฒนชัย รองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เเละ นางสาวจตุภรณ์ ทองคำอวน ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม ณ ห้องประชุม ชั้น 4 สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

  
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

สํานักงานโยธาและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ เรียนเชิญเข้าร่วมการประชุม เรื่อง การวางผังนโยบายระดับภาค (ภาคเหนือ)

ข่าวประชาสัมพันธ์ จากสํานักงานโยธาและผังเมืองเชียงใหม่ เรื่อง การวางผังนโยบายระดับภาค (ภาคเหนือ)สำนั …

Read More →

หอการค้าการจังหวัดเชียงใหม่ เชิญเข้าร่วมโครงการ “ยกระดับการบริการและการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพอย่างสร้างสรรค์ ด้วย Chiang Mai Care Campaign”

“ยกระดับการบริการและการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพอย่างสร้างสรรค์ ด้วย Chiang Mai Care Campaign&#822 …

Read More →

เรียนเชิญผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว เข้าร่วมการอบรมมาตรฐานบริการเพื่อการท่องเที่ยว

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรม มาตรฐานบริการเพื่อการท่องเที่ยว พร้อมทั้ง เข้ารับการตรวจประเมินและรับรองมา …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce