Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

หอการค้าเชียงใหม่ ประชุมเพื่อติดตามปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะต่างๆ รวมถึงความก้าวหน้าการดำเนินการเปิดเมืองเชียงใหม่รับนักท่องเที่ยว (CHARMAING Chiang Mai)

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 นายสมฤทธิ์ ไหคำ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนในนามประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะต่างๆ รวมถึงความก้าวหน้าการดำเนินการเปิดเมืองเชียงใหม่รับนักท่องเที่ยว (CHARMAING Chiang Mai) โดยเฉพาะพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว ได้แก่ อำเภอแม่ริม อำเภอแม่แตง และอำเภอดอยเต่า ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่ (POC) ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

สํานักงานโยธาและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ เรียนเชิญเข้าร่วมการประชุม เรื่อง การวางผังนโยบายระดับภาค (ภาคเหนือ)

ข่าวประชาสัมพันธ์ จากสํานักงานโยธาและผังเมืองเชียงใหม่ เรื่อง การวางผังนโยบายระดับภาค (ภาคเหนือ)สำนั …

Read More →

หอการค้าการจังหวัดเชียงใหม่ เชิญเข้าร่วมโครงการ “ยกระดับการบริการและการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพอย่างสร้างสรรค์ ด้วย Chiang Mai Care Campaign”

“ยกระดับการบริการและการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพอย่างสร้างสรรค์ ด้วย Chiang Mai Care Campaign&#822 …

Read More →

เรียนเชิญผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว เข้าร่วมการอบรมมาตรฐานบริการเพื่อการท่องเที่ยว

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรม มาตรฐานบริการเพื่อการท่องเที่ยว พร้อมทั้ง เข้ารับการตรวจประเมินและรับรองมา …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce