หอการค้าเชียงใหม่ ประชุมเพื่อติดตามปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะต่างๆ รวมถึงความก้าวหน้าการดำเนินการเปิดเมืองเชียงใหม่รับนักท่องเที่ยว (CHARMAING Chiang Mai)

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 นายสมฤทธิ์ ไหคำ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนในนามประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะต่างๆ รวมถึงความก้าวหน้าการดำเนินการเปิดเมืองเชียงใหม่รับนักท่องเที่ยว (CHARMAING Chiang Mai) โดยเฉพาะพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว ได้แก่ อำเภอแม่ริม อำเภอแม่แตง และอำเภอดอยเต่า ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่ (POC) ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมประชุมหารือการจัดทำโครงการเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการ พร้อมด้ …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ ให้การต้อนรับผู้บริหาร บสย.เชียงใหม่

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ …

Read More →

Zero Trust Model : เกราะคุ้มกันจากภัยคุกคามไซเบอร์

จากข้อมูลในบทความซึ่งเผยแพร่ในเว็บไซต์ CrowdStrike บริษัทเทคโนโลยีความปลอดภัยทางไซเบอร์ของสหรัฐอเมริ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce