หอการค้าเชียงใหม่ ประชุมหารือผังเมืองเชียงใหม่ (ปรับปรุงครั้งที่ 4)

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมหารือผังเมืองเชียงใหม่ (ปรับปรุงครั้งที่ 4)

วันที่ 20 เมษายน 2566 ผู้แทนหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายเจนกิจ สวัสดิโอ รองประธานกรรมการ พร้อมด้วยรองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ( นายสรนันท์ เศรษฐี, นายสมโภช ลิ้มเล็งเลิศ) นายปรกฤษฏิ์ สายหัสดี กรรมการเลขาธิการ นายพลวริษฐ์ สุวิทย์ศักดา กรรมการรองเลขาธิการ และประธาน YEC นายธนันท์ อานนทวิลาศ กรรมการรองเลขาธิการ นายสันติ เหล่าพาณิชย์กุล กรรมการนายทะเบียน และคณะกรรมการ YEC หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมหารือเรื่องผังเมืองเชียงใหม่ (ปรับปรุงครั้งที่ 4) ร่วมกับ องค์กรพันธมิตรทั้งภาคเอกชนและภาคการศึกษา เพื่อแลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็นในการวางแผนและจัดทำผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักงานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมหารือผังเมืองเชียงใหม่ (ปรับปรุงครั้งที่ 4)

ทั้งนี้ ผู้มีส่วนได้เสียในเขตผังเมืองรวมมีสิทธิร้องขอให้แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินของผังเมืองรวมได้ โดยทำคำร้องเป็นหนังสือยื่นที่กรมโยธาธิการและผังเมืองสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานเทศบาลนคร สำนักงานเทศบาลเมือง สำนักงานเทศบาลตำบล และที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลต่าง ๆในเขตผังเมืองรวม หรือส่งทางไปรษณีย์ไปยังสถานที่ดังกล่าว หรือทางระบบอินเทอร์เน็ตของกรมโยธาธิการและผังเมือง (www.dpt.go.th) ภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2566 เวลา 16.30 น.

รายละเอียดผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ (ปรับปรุงครั้งที่ 4)
หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมหารือผังเมืองเชียงใหม่ (ปรับปรุงครั้งที่ 4)

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าฯ ร่วมงาน Grand opening “ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสารสกัดเนื้อผลกาแฟ (Coffogenic)”

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงาน Grand opening “ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสารสกัดเนื้อผลกาแฟ (Coffoge …

Read More →

หอการค้าฯ ร่วมงาน “การสัมมนาการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ โอกาสและแนวทางขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคเหนือ”

วันที่ 7 มิถุนายน 2566 ดร.กอบกิจ อิสรชีววัฒน์ รองประธานกรรมการ เป็นผู้แทนในนามประธานกรรมการ ร่วมงาน …

Read More →

คณะกรรมการหอการค้าฯ ร่วมกิจกรรมสัมมนา VMO สมัยที่ 24

เมื่อระหว่างวันที่ 1-3 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce