Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

หอการค้าเชียงใหม่ ประชุมเพื่อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน PM 2.5 ต่อสมาชิกวุฒิสภา ฯ

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2564 นายวรพรรธน์ ชุติมา รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ และ นายอาคม สุวรรณกันธา รองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมอย่างไม่เป็นทางการ เพื่อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน PM 2.5 ต่อสมาชิกวุฒิสภา ทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ พลเอกสกนธ์ สัจจานิตย์ ประธานคณะกรรมการ ในคณะกรรมาธิการการพลังงาน วุฒิสภา, นายปรีชา บัววิรัตน์เลิศ และพันตำรวจตรี ยงยุทธ สาระสมบัติ ในโครงการ สว. พบประชาชน ที่ดูแลด้านปัญหามลพิษทางอากาศ PM 2.5 ตามพันธกิจของหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ด้านคุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม ที่ได้กำหนดไว้ คือการผลักดันเรื่อง พรบ.อากาศสะอาดผ่านกลไก กกร.และกรอ. การแก้ปัญหาเชิงรณรงค์ และการแก้ปัญหาเชิงป้องกัน ทาง คณะ สว.ได้รับประเด็น เพื่อจะได้เข้าสู่กระบวนการผลักดันต่อไป

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

ธนาคารออมสิน ออกมาตรการเร่งด่วนบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ ลูกหนี้รายย่อย ที่ขาดรายได้ ถูกเลิกจ้าง หรือมีรายได้ลดลงจากผลกระทบสถานการณ์ระบาดของโควิด 19

ธนาคารออมสิน ออกมาตรการเร่งด่วนบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ ลูกหนี้รายย่อย ที่ขาดรายได้ ถูกเลิกจ้าง หรื …

Read More →

ขอเชิญเข้าร่วม สัมมนาเสมือนจริง The Cities 4.0 Conference 2021 ครั้งที่ 4

ขอเชิญเข้าร่วม สัมมนาเสมือนจริง The Cities 4.0 Conference 2021 ครั้งที่ 4กลุ่มอุตสาหกรรม-รัฐบาลมาเลเ …

Read More →

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมสนับสนุนข้าวสาร 200 ถุง ในกิจกรรม โครงการคีตล้านนา มหากุศล (CSR เชียงใหม่ สายใยบุญ) “หัวอกแม่ แชร์ซาวบาท”

“อิ่มบุญผู้ให้ อิ่มใจผู้รับ” หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมสนับสนุนข้าวสาร จำนวน 200 กิโล …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce