หอการค้าเชียงใหม่ ประชุมเพื่อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน PM 2.5 ต่อสมาชิกวุฒิสภา ฯ

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2564 นายวรพรรธน์ ชุติมา รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ และ นายอาคม สุวรรณกันธา รองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมอย่างไม่เป็นทางการ เพื่อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน PM 2.5 ต่อสมาชิกวุฒิสภา ทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ พลเอกสกนธ์ สัจจานิตย์ ประธานคณะกรรมการ ในคณะกรรมาธิการการพลังงาน วุฒิสภา, นายปรีชา บัววิรัตน์เลิศ และพันตำรวจตรี ยงยุทธ สาระสมบัติ ในโครงการ สว. พบประชาชน ที่ดูแลด้านปัญหามลพิษทางอากาศ PM 2.5 ตามพันธกิจของหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ด้านคุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม ที่ได้กำหนดไว้ คือการผลักดันเรื่อง พรบ.อากาศสะอาดผ่านกลไก กกร.และกรอ. การแก้ปัญหาเชิงรณรงค์ และการแก้ปัญหาเชิงป้องกัน ทาง คณะ สว.ได้รับประเด็น เพื่อจะได้เข้าสู่กระบวนการผลักดันต่อไป

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วม “การประชุมการขับเคลื่อนและติดตามผลการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคเหนือ (Northern Economic Corridor : NEC Creative LANNA)”

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วม “การปร …

Read More →

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน LANNA EXPO 2022

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ (นายสมฤทธิ์ ไหคำ, นายอาคม สุวรรณกัน …

Read More →

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศประจำประเทศไทย

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ( นายพัลลภ แซ่จิว,นายอาคม สุวรรณกันธา) เป็ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce