หอการค้าเชียงใหม่ให้การต้อนรับสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 นายสมชาย ทองคำคูณ รองประธานกรรมการ และนายสมโภชน์ ลิ้มเล็งเลิศ กรรมการเลขาธิการ เป็นผู้แทนหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ นายสุรรัฐ เนียมกลาง ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์การพัฒนาโลจิสติกส์ เลขานุการคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย (พ.ศ.2566 – 2570) พร้อมคณะกองยุทธศาสตร์การพัฒนาโลจิสติกส์ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานในพื้นที่หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ และพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อจัดทำร่างแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย (พ.ศ. 2566 – 2570) ณ หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าฯ ร่วมต้อนรับเอกอัครราชทูตมาเลเซีย

วันที่ 26 กันยายน 2565 นายสมฤทธิ์ ไหคำ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนในนามประธา …

Read More →

หอการค้าฯ ร่วมประชุมหารือกับ เอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทย

วันที่ 26 กันยายน 2565 นายสมฤทธิ์ ไหคำ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนในนามประธา …

Read More →

การประชุมสามัญคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ สมัยที่ 23 ครั้งที่ 6/2565 ประจำเดือนกันยายน

วันที่ 23 กันยายน 2565 คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce