Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

หอการค้าเชียงใหม่ให้การต้อนรับสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 นายสมชาย ทองคำคูณ รองประธานกรรมการ และนายสมโภชน์ ลิ้มเล็งเลิศ กรรมการเลขาธิการ เป็นผู้แทนหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ นายสุรรัฐ เนียมกลาง ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์การพัฒนาโลจิสติกส์ เลขานุการคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย (พ.ศ.2566 – 2570) พร้อมคณะกองยุทธศาสตร์การพัฒนาโลจิสติกส์ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานในพื้นที่หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ และพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อจัดทำร่างแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย (พ.ศ. 2566 – 2570) ณ หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับ พานิชย์จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายรัช …

Read More →

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการการยกระดับการวิจัยและพัฒนาของผู้ประกอบการด้วยเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน ววน.(RD facilities Boost up)

โครงการดีๆ สำหรับผู้ประกอบการไม่ว่าคุณจะเป็นบุคคลธรรมดา วิสาหกิจชุมชน หรือนิติบุคคล โครงการการยกระดั …

Read More →

การแถลงข่าวภาวะเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ปี 2564 และไตรมาส 1 ปี 2565 และแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ ไตรมาส 2 ปี 2565

  วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมก …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce