หอการค้าเชียงใหม่ให้การต้อนรับสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 นายสมชาย ทองคำคูณ รองประธานกรรมการ และนายสมโภชน์ ลิ้มเล็งเลิศ กรรมการเลขาธิการ เป็นผู้แทนหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ นายสุรรัฐ เนียมกลาง ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์การพัฒนาโลจิสติกส์ เลขานุการคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย (พ.ศ.2566 – 2570) พร้อมคณะกองยุทธศาสตร์การพัฒนาโลจิสติกส์ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานในพื้นที่หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ และพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อจัดทำร่างแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย (พ.ศ. 2566 – 2570) ณ หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมประชุมหารือการจัดทำโครงการเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการ พร้อมด้ …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ ให้การต้อนรับผู้บริหาร บสย.เชียงใหม่

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ …

Read More →

Zero Trust Model : เกราะคุ้มกันจากภัยคุกคามไซเบอร์

จากข้อมูลในบทความซึ่งเผยแพร่ในเว็บไซต์ CrowdStrike บริษัทเทคโนโลยีความปลอดภัยทางไซเบอร์ของสหรัฐอเมริ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce