หอการค้าเชียงใหม่ร่วมประชุม “แนวทางการขับเคลื่อนงานภายใต้ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์เกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2566 – 2570 ผ่าน Strategic Partners ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ

วันที่ 14 ธันวาคม 2565 นายมรุต พินิจวัฒนา กรรมการรองเลขาธิการ และนายสันติ เหล่าพาณิชย์กุล กรรมการนายทะเบียน เป็นผู้แทนหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุม “แนวทางการขับเคลื่อนงานภายใต้ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์เกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2566 – 2570 ผ่าน Strategic Partners ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ณ ห้องพลอยไพลิน 2 โรงแรมกรีนเลครีสอร์ท เชียงใหม่
.
ซึ่งการขับเคลื่อนแผนดังกล่าว จะต้องได้รับความร่วมมือจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคสังคม และประชาชน ทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยการขับเคลื่อนดังกล่าวมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. 2566 – 2570) และจังหวัดเชียงใหม่เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพ และมีแนวโน้มที่จะพัฒนาเป็นพื้นที่ต้นแบบสำหรับการขัทบเคลื่อนงานภายใต้ร่งแผนธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ สำหรับพื้นที่ภูมิภาคอื่นต่อไป

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมเสวนาวิชาการ “เมื่อเช็คเด้งไม่เป็นความผิดทางอาญา ผลทางกฎหมาย และการปรับตัวของภาคธุรกิจ”

วันที่ 28 มกราคม 2566 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมเสวนาวิชา …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ร่วมประชุมพร้อมคณะผู้บริหาร อบจ. เชียงใหม่ และผู้ประกอบการนำเที่ยวจังหวัดชลบุรี

วันที่ 25 มกราคม 2566 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุม …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน (กกร.) จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 25 มกราคม 2566 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยน …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce