Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

หอการค้าเชียงใหม่ร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นในการจัดทำแผนปฏิบัติการ การพัฒนาอุตสาหกรรมระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

16 มี.ค. 2565 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นในการจัดทำแผนปฏิบัติการ การพัฒนาอุตสาหกรรมระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีนายบุญอุ้ม วงศ์บุตร อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุม และนายสงกรานต์ มูลวิจิตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ นำเสนอร่างแผนปฏิบัติการ และรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการจัดทำแผนดังกล่าว ณ ห้องดอยหลวง ชั้น 2 โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับ พานิชย์จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายรัช …

Read More →

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการการยกระดับการวิจัยและพัฒนาของผู้ประกอบการด้วยเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน ววน.(RD facilities Boost up)

โครงการดีๆ สำหรับผู้ประกอบการไม่ว่าคุณจะเป็นบุคคลธรรมดา วิสาหกิจชุมชน หรือนิติบุคคล โครงการการยกระดั …

Read More →

การแถลงข่าวภาวะเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ปี 2564 และไตรมาส 1 ปี 2565 และแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ ไตรมาส 2 ปี 2565

  วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมก …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce