Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

หอการค้าเชียงใหม่ร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการสร้างเครือข่ายฯ

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ และดร.กอบกิจ อิสรชีววัฒน์ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการสร้างเครือข่ายทางการค้า และจับคู่เจรจาธุรกิจสู่ตลาดสากล ณ ห้องประชุม D206 ชั้น 2 อาคาร D อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่)

ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่ ในกลุ่มสินค้าเกษตรแปรรูป สินค้าอาหาร เพื่อเสริมสร้างความเข็มแข็งให้แก่ภาคธุรกิจด้วยนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ และขยายโอกาสทางการค้าสำหรับผู้ประกอบการที่มีศักยภาพของจังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นที่รู้จักของตลาดในวงกว้าง ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการได้มีโอกาสพัฒนาทักษะด้านการเจรจาธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ เกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายกับผู้ส่งออก และผู้ซื้อรายใหญ่ของประเทศ อันจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาการค้าระหว่างกันอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนสนับสนุนให้เกิดการค้าการลงทุนกับผู้นำเข้าจากต่างประเทศที่สนใจในสินค้าของผู้ประกอบการในพื้นที่ให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับ พานิชย์จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายรัช …

Read More →

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการการยกระดับการวิจัยและพัฒนาของผู้ประกอบการด้วยเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน ววน.(RD facilities Boost up)

โครงการดีๆ สำหรับผู้ประกอบการไม่ว่าคุณจะเป็นบุคคลธรรมดา วิสาหกิจชุมชน หรือนิติบุคคล โครงการการยกระดั …

Read More →

การแถลงข่าวภาวะเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ปี 2564 และไตรมาส 1 ปี 2565 และแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ ไตรมาส 2 ปี 2565

  วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมก …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce