Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

หอการค้าเชียงใหม่ร่วมประชุมพร้อมคณะกรรมการหอการค้าไทย

วันที่ 19 มกราคม 2565 คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมร่วมกับหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ในการมาเยี่ยมเยือนหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน และลำปาง ของ นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย พร้อมคณะกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
โดยการประชุมในครั้งนี้ นายจุลนิตย์ฯ ได้มีการนำเสนอ โครงการ NEC Valley ภายใต้กรอบแนวคิดการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจภาคเหนือ (Northern Economic Corridor: NEC) ซึ่งร่วมกับอุทยานวิทยศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการผลักดันให้เชียงใหม่เป็นศูนย์กลางดิจิทัล (Digital Hub) เกิดอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน และอุตสาหกรรมการบริการสุขภาพและเครื่องสำอาง เป็นต้น

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับ พานิชย์จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายรัช …

Read More →

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการการยกระดับการวิจัยและพัฒนาของผู้ประกอบการด้วยเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน ววน.(RD facilities Boost up)

โครงการดีๆ สำหรับผู้ประกอบการไม่ว่าคุณจะเป็นบุคคลธรรมดา วิสาหกิจชุมชน หรือนิติบุคคล โครงการการยกระดั …

Read More →

การแถลงข่าวภาวะเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ปี 2564 และไตรมาส 1 ปี 2565 และแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ ไตรมาส 2 ปี 2565

  วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมก …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce