หอการค้าเชียงใหม่จัดการประชุมใหญ่สามัญสมาชิกหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2565 และมอบวุฒิบัตรผู้เข้ารับการอบรมนักธุรกิจรุ่นใหม่ : YEC รุ่นที่ 9

วันที่ 26 มีนาคม 2565 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ จัดการประชุมใหญ่สามัญสมาชิกหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2565 และร่วมเป็นเกียรติพิธีวุฒิบัตรผู้เข้ารับการอบรมนักธุรกิจรุ่นใหม่ : YEC รุ่นที่ 9 ณ ห้องลานนาบอลรูม 2 และ 3 โรงแรมแชงกรี-ล่า เชียงใหม่โดยมีนายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานกล่าวเปิดประชุมและกล่าวขอบคุณที่ปรึกษา กรรมการและสมาชิกที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานในระยะเวลาที่ผ่านมา จากนั้นเป็นการประชุมพิจารณารายงานกิจกรรมหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่/YEC ประจำปี 2564 การพิจารณารับรองงบดุลประจำปี 64 แต่งตั้งผู้สอบบัญชีหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ปี 2565 แก้ไขข้อบังคับหอการค้าฯและโครงการและกิจกรรมสืบเนื่องของหอการค้าฯประจำปี 2565-2566

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าฯ ร่วมต้อนรับเอกอัครราชทูตมาเลเซีย

วันที่ 26 กันยายน 2565 นายสมฤทธิ์ ไหคำ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนในนามประธา …

Read More →

หอการค้าฯ ร่วมประชุมหารือกับ เอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทย

วันที่ 26 กันยายน 2565 นายสมฤทธิ์ ไหคำ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนในนามประธา …

Read More →

การประชุมสามัญคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ สมัยที่ 23 ครั้งที่ 6/2565 ประจำเดือนกันยายน

วันที่ 23 กันยายน 2565 คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce