Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

หอการค้าเชียงใหม่จัดการประชุมใหญ่สามัญสมาชิกหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2565 และมอบวุฒิบัตรผู้เข้ารับการอบรมนักธุรกิจรุ่นใหม่ : YEC รุ่นที่ 9

วันที่ 26 มีนาคม 2565 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ จัดการประชุมใหญ่สามัญสมาชิกหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2565 และร่วมเป็นเกียรติพิธีวุฒิบัตรผู้เข้ารับการอบรมนักธุรกิจรุ่นใหม่ : YEC รุ่นที่ 9 ณ ห้องลานนาบอลรูม 2 และ 3 โรงแรมแชงกรี-ล่า เชียงใหม่โดยมีนายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานกล่าวเปิดประชุมและกล่าวขอบคุณที่ปรึกษา กรรมการและสมาชิกที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานในระยะเวลาที่ผ่านมา จากนั้นเป็นการประชุมพิจารณารายงานกิจกรรมหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่/YEC ประจำปี 2564 การพิจารณารับรองงบดุลประจำปี 64 แต่งตั้งผู้สอบบัญชีหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ปี 2565 แก้ไขข้อบังคับหอการค้าฯและโครงการและกิจกรรมสืบเนื่องของหอการค้าฯประจำปี 2565-2566

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับ พานิชย์จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายรัช …

Read More →

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการการยกระดับการวิจัยและพัฒนาของผู้ประกอบการด้วยเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน ววน.(RD facilities Boost up)

โครงการดีๆ สำหรับผู้ประกอบการไม่ว่าคุณจะเป็นบุคคลธรรมดา วิสาหกิจชุมชน หรือนิติบุคคล โครงการการยกระดั …

Read More →

การแถลงข่าวภาวะเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ปี 2564 และไตรมาส 1 ปี 2565 และแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ ไตรมาส 2 ปี 2565

  วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมก …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce