Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

หอการค้าฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2564

วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 ดร.กอบกิจ อิสรชีววัฒน์ รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนในนามประธานหอการค้าฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2564 ณ ห้องประชุมล้านนา สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 อ.เมือง จ.เชียงใหม่

โดยมี นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. 2565 – 2569) ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งให้จังหวัดเชียงใหม่ เป็น 1 ใน 8 จังหวัดนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อหาแนวทางพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียน ให้สามารถนำไปขยายผลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอื่น ๆ และลดความเหลื่อมล้ำในการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตลอดจนกระจายอำนาจและให้อิสระแก่หน่วยงานทางการศึกษา เพิ่มความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษา โดยที่ประชุมได้เสนอให้มีการแต่งตั้งคณะทำงานภายใต้คณะอนุกรรมการบริหารจัดการเชิงพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา และคณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์และแผนงาน เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างมีให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาเป็นการทดลองกระจายอำนาจในการบริหารจัดการ จากส่วนกลางไปยังจังหวัดต่างๆ ตามพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 ที่กำหนดให้มีการจัดตั้งพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดขึ้น เพื่อให้เกิดรูปแบบการบริหารจัดการศึกษารูปแบบใหม่ โดยมีระบบและกลไกการบริหารจัดการพื้นที่ด้วยตนเอง ส่งเสริมให้สถานศึกษามีอิสระในด้านวิชาการ การบริหารบุคลากร และการบริหารทั่วไป ด้วยความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา นำไปสู่การพัฒนาสมรรถนะให้เหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียน บริบทพื้นที่ และความต้องการของประเทศในระยะยาวต่อไป

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

เปิดรับ 8 ผู้แทนชุมชนเพื่อออกมาเคลื่อนไหวและเปลี่ยนแปลงสังคมไทยให้ไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้น

📣 ชาวเชียงใหม่ อย่ารอช้า นี่คือโอกาสของคุณ! สินวัฒนา คราวด์ฟันดิงเปิดรับ 8 ผู้แทนชุมชนเพื่อออกมาเคลื …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ เข้าพบแสงดความยินดีกับผู้ว่าราชการเชียงใหม่ ในนามกกร.

ในวันที่ 12 ตุลาคม 2564 ในนามคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน (กกร.) จังหวัดเชียงใหม่ นำโดย หอการค้าจังหวัดเชี …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

วันที่ 11 ตุลาคม 2564 ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ (นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์) พร้อมด้วยรองประ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce