Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

หอการค้าฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2564

วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 ดร.กอบกิจ อิสรชีววัฒน์ รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนในนามประธานหอการค้าฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2564 ณ ห้องประชุมล้านนา สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 อ.เมือง จ.เชียงใหม่

โดยมี นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. 2565 – 2569) ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งให้จังหวัดเชียงใหม่ เป็น 1 ใน 8 จังหวัดนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อหาแนวทางพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียน ให้สามารถนำไปขยายผลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอื่น ๆ และลดความเหลื่อมล้ำในการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตลอดจนกระจายอำนาจและให้อิสระแก่หน่วยงานทางการศึกษา เพิ่มความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษา โดยที่ประชุมได้เสนอให้มีการแต่งตั้งคณะทำงานภายใต้คณะอนุกรรมการบริหารจัดการเชิงพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา และคณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์และแผนงาน เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างมีให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาเป็นการทดลองกระจายอำนาจในการบริหารจัดการ จากส่วนกลางไปยังจังหวัดต่างๆ ตามพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 ที่กำหนดให้มีการจัดตั้งพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดขึ้น เพื่อให้เกิดรูปแบบการบริหารจัดการศึกษารูปแบบใหม่ โดยมีระบบและกลไกการบริหารจัดการพื้นที่ด้วยตนเอง ส่งเสริมให้สถานศึกษามีอิสระในด้านวิชาการ การบริหารบุคลากร และการบริหารทั่วไป ด้วยความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา นำไปสู่การพัฒนาสมรรถนะให้เหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียน บริบทพื้นที่ และความต้องการของประเทศในระยะยาวต่อไป

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

ธนาคารออมสิน ออกมาตรการเร่งด่วนบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ ลูกหนี้รายย่อย ที่ขาดรายได้ ถูกเลิกจ้าง หรือมีรายได้ลดลงจากผลกระทบสถานการณ์ระบาดของโควิด 19

ธนาคารออมสิน ออกมาตรการเร่งด่วนบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ ลูกหนี้รายย่อย ที่ขาดรายได้ ถูกเลิกจ้าง หรื …

Read More →

ขอเชิญเข้าร่วม สัมมนาเสมือนจริง The Cities 4.0 Conference 2021 ครั้งที่ 4

ขอเชิญเข้าร่วม สัมมนาเสมือนจริง The Cities 4.0 Conference 2021 ครั้งที่ 4กลุ่มอุตสาหกรรม-รัฐบาลมาเลเ …

Read More →

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมสนับสนุนข้าวสาร 200 ถุง ในกิจกรรม โครงการคีตล้านนา มหากุศล (CSR เชียงใหม่ สายใยบุญ) “หัวอกแม่ แชร์ซาวบาท”

“อิ่มบุญผู้ให้ อิ่มใจผู้รับ” หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมสนับสนุนข้าวสาร จำนวน 200 กิโล …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce