Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

หอการค้าฯเชียงใหม่ร่วมกับธนาคารออมสิน เเนะนำโครงการนเชื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ให้กับผู้ประกอบการฯ

ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 นายวโรดม ปิฎกานนท์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายเจนกิจ สวัสดิโอ รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ , นายณัฐนารถ สินธุนาวา รองประธานหอการค้าจังหวัดเขียงใหม่ , นายบรรจบ สุนทรสวัสดิ์ รองกรรมการเลขาธิการฯ , นายสันติ เหล่าพาณิชย์กุล กรรมการนายทะเบียนฯ , นายไกรสิทธิ สิงห์ยะบุศย์ กรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมเเนะนำโครงการสินเชื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ภาคการผลิต การบริหาร และพาณิชย์ ร่วมกับธนาคารออมสิน เพื่อเสริมสภาพคล่องให้กิจการสมารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมเพื่อการประสานงาน และแก้ไขปัญหาด้านการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาฯ

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 นายอาคม สุวรรณกันธา กรรมการรองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมป …

Read More →

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมสัมมนา เรื่องการทบทวนโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการใด ซึ่งต้องจัดทำรายงาน EIA ครั้งที่ 1

ในวันที่ 3 ธันวาคม 2563 นายเจนกิจ สวัสดิโอ รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายจุลนิตย์ ว …

Read More →

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยว ประจำเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาฯ

ในวันที่ 3 ธันวาคม 2563 นายสมฤทธิ์ ไหคำ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมคณะกร …

Read More →
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!