Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

หอการค้าฯเชียงใหม่ร่วมกับธนาคารออมสิน เเนะนำโครงการนเชื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ให้กับผู้ประกอบการฯ

ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 นายวโรดม ปิฎกานนท์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายเจนกิจ สวัสดิโอ รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ , นายณัฐนารถ สินธุนาวา รองประธานหอการค้าจังหวัดเขียงใหม่ , นายบรรจบ สุนทรสวัสดิ์ รองกรรมการเลขาธิการฯ , นายสันติ เหล่าพาณิชย์กุล กรรมการนายทะเบียนฯ , นายไกรสิทธิ สิงห์ยะบุศย์ กรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมเเนะนำโครงการสินเชื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ภาคการผลิต การบริหาร และพาณิชย์ ร่วมกับธนาคารออมสิน เพื่อเสริมสภาพคล่องให้กิจการสมารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

เชิญชวนผู้บริหารภาครัฐ / เอกชน ผู้นำเกษตร และอุสาหกรรมเกษตรรุ่นใหม่ ร่วมพาธุรกิจเกษตรไทยก้าวไกลไป กับหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมดิจิทัลด้านธุรกิจเกษตร รุ่น 3

depa ขอเชิญชวนผู้บริหารภาครัฐ / เอกชน ผู้นำเกษตร และอุสาหกรรมเกษตรรุ่นใหม่ ร่วมพาธุรกิจเกษตรไทยก้าวไ …

Read More →

ธนาคารออมสิน ออกมาตรการเร่งด่วนบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ ลูกหนี้รายย่อย ที่ขาดรายได้ ถูกเลิกจ้าง หรือมีรายได้ลดลงจากผลกระทบสถานการณ์ระบาดของโควิด 19

ธนาคารออมสิน ออกมาตรการเร่งด่วนบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ ลูกหนี้รายย่อย ที่ขาดรายได้ ถูกเลิกจ้าง หรื …

Read More →

ขอเชิญเข้าร่วม สัมมนาเสมือนจริง The Cities 4.0 Conference 2021 ครั้งที่ 4

ขอเชิญเข้าร่วม สัมมนาเสมือนจริง The Cities 4.0 Conference 2021 ครั้งที่ 4กลุ่มอุตสาหกรรม-รัฐบาลมาเลเ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce