Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ จัดการแข่งขันกอล์ฟหอการค้า “CCC Golf 2021”

วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564 ณ สนามอัลไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ท เชียงใหม่ หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ จัดการแข่งขันกอล์ฟหอการค้า “CCC Golf 2021”

เพื่อเป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจของสมาชิกหอการค้าฯ โดยการจัดแข่งขันกอล์ฟเป็นสื่อกลาง จึงกำหนดจัดกิจกรรมการแข่งขันกอล์ฟขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อให้สมาชิกได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดระหว่างวัน ในปี พ.ศ. 2564 กำหนดจัดการแข่งขันกอล์ฟหอการค้า “CCC Golf 2021”

โดยกิจกรรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งมาพัฒนาองค์กรหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ในฐานะที่เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ ให้
สามารถดำเนินกิจกรรมเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของจังหวัดเชียงใหม่โดยส่วนรวมได้ อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างนักกอล์ฟผู้บริหารจากภาครัฐ ภาคเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียง อันที่จะประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของส่วนรวมร่วมกัน
อีกทั้ง เพื่อส่งเสริมให้ทุกคนเห็นความสำคัญในการออกกำลังกาย และกีฬแข่งขันกอล์ฟของจังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมดังกล่าว จัดภายใต้มาตรการ ความปลอดภัย ของการควบคุมโรคติดต่อ และก่อนเข้างานทุกคนต้องมีการวัดไข้ และลงทะเบียนตามกำหนดของสาธารณสุข เพื่อความปลอดภัย โดยการแข่งขันได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วม อีกทั้งประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ไปด้วยดี

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าเชียงใหม่ร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการสร้างเครือข่ายฯ

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ และดร.กอบกิจ …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ร่วมประชุมพร้อมคณะกรรมการหอการค้าไทย

วันที่ 19 มกราคม 2565 คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการห …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง หอการค้า 17 จังหวัดภาคเหนือ กับ 14 มหาวิทยาลัยเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น. นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce