หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ จัดการแข่งขันกอล์ฟหอการค้า “CCC Golf 2021”

วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564 ณ สนามอัลไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ท เชียงใหม่ หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ จัดการแข่งขันกอล์ฟหอการค้า “CCC Golf 2021”

เพื่อเป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจของสมาชิกหอการค้าฯ โดยการจัดแข่งขันกอล์ฟเป็นสื่อกลาง จึงกำหนดจัดกิจกรรมการแข่งขันกอล์ฟขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อให้สมาชิกได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดระหว่างวัน ในปี พ.ศ. 2564 กำหนดจัดการแข่งขันกอล์ฟหอการค้า “CCC Golf 2021”

โดยกิจกรรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งมาพัฒนาองค์กรหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ในฐานะที่เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ ให้
สามารถดำเนินกิจกรรมเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของจังหวัดเชียงใหม่โดยส่วนรวมได้ อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างนักกอล์ฟผู้บริหารจากภาครัฐ ภาคเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียง อันที่จะประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของส่วนรวมร่วมกัน
อีกทั้ง เพื่อส่งเสริมให้ทุกคนเห็นความสำคัญในการออกกำลังกาย และกีฬแข่งขันกอล์ฟของจังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมดังกล่าว จัดภายใต้มาตรการ ความปลอดภัย ของการควบคุมโรคติดต่อ และก่อนเข้างานทุกคนต้องมีการวัดไข้ และลงทะเบียนตามกำหนดของสาธารณสุข เพื่อความปลอดภัย โดยการแข่งขันได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วม อีกทั้งประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ไปด้วยดี

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมกิจกรรม โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS

ประชาสัมพันธ์ “โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS (SME ปัง! ตังได้คืน)………………………………………………… …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมประชุมการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบที่ 1 ภาคเหนือ

Read More →

ขอเชิญเข้าร่วม โครงการนวัตกรรมที่จำเป็นต่อภูมิภาค (Regional Call) ปี 2566 ภูมิภาคเหนือ” ในหัวข้อ “เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (Postharvest) ของอุตสาหกรรมลำไย”

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ กับทุนสนับสนุน”โครงการนวัตกรรมที่จำเป็นต่อภูมิภาค (Regional Call) ปี 2566 ภูม …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce