Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ร่วมการประชุมแนวทางการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติหอการค้าฯ

ในวันที่ 5 มีนาคม 2564 นายวโรดม ปิฎกานนท์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าฯ และคณะกรรมการนักธุรกิจรุ่นใหม่ ( Yec ) เข้าร่วมการประชุมแนวทางการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติหอการค้า ( ฉบับที่…. ) พ.ศ…… ของกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติหอการค้า ( ฉบับที่…. ) พ.ศ…… สภาผู้แทนราษฎร ร่วมกับ คณะอนุกรรมาธิการรับฟังความคิดเห็น ( หอการค้าจังหวัดภาคเหนือ ) ณ ห้องเชียงใหม่ ชั้น 2 ศูนย์ประชุมนานาชาติดิเอ็มเพลส โรงเเรมดิเอ็มเพลสเชียงใหม่

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

ธนาคารออมสิน ออกมาตรการเร่งด่วนบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ ลูกหนี้รายย่อย ที่ขาดรายได้ ถูกเลิกจ้าง หรือมีรายได้ลดลงจากผลกระทบสถานการณ์ระบาดของโควิด 19

ธนาคารออมสิน ออกมาตรการเร่งด่วนบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ ลูกหนี้รายย่อย ที่ขาดรายได้ ถูกเลิกจ้าง หรื …

Read More →

ขอเชิญเข้าร่วม สัมมนาเสมือนจริง The Cities 4.0 Conference 2021 ครั้งที่ 4

ขอเชิญเข้าร่วม สัมมนาเสมือนจริง The Cities 4.0 Conference 2021 ครั้งที่ 4กลุ่มอุตสาหกรรม-รัฐบาลมาเลเ …

Read More →

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมสนับสนุนข้าวสาร 200 ถุง ในกิจกรรม โครงการคีตล้านนา มหากุศล (CSR เชียงใหม่ สายใยบุญ) “หัวอกแม่ แชร์ซาวบาท”

“อิ่มบุญผู้ให้ อิ่มใจผู้รับ” หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมสนับสนุนข้าวสาร จำนวน 200 กิโล …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce