Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับเเละหารือร่วมกับเอกอัครราชฑูตเบลเยี่ยมประจำประเทศไทย

ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 นายวโรดม ปิฎกานนท์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายสมชาย ทองคำคูณ รองประธานหอการค้าฯ , ดร.กอบกิจ อิสรชีววัฒน์ รองประธานหอการค้าฯ , นายสมฤทธิ์ ไหคำ รองประธานหอการค้าฯ , นายพัลลภ แซ่จิว รองประธานหอการค้าฯ และ นายจารุวัตร เตชะวุฒิ กรรมการรองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับเอกอัครราชฑูตเบลเยี่ยมประจำประเทศไทย พร้อมคณะ และ ดร.ณรงค์ ตนานุวัฒน์ กงสุลกิตติมศักดิ์เบลเยี่ยมประจำจังหวัดเชียงใหม่ เข้าพบเพื่อแนะนำตัวและหารือความร่วมมือระหว่างกัน ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 สำนักงานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่


Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

สํานักงานโยธาและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ เรียนเชิญเข้าร่วมการประชุม เรื่อง การวางผังนโยบายระดับภาค (ภาคเหนือ)

ข่าวประชาสัมพันธ์ จากสํานักงานโยธาและผังเมืองเชียงใหม่ เรื่อง การวางผังนโยบายระดับภาค (ภาคเหนือ)สำนั …

Read More →

หอการค้าการจังหวัดเชียงใหม่ เชิญเข้าร่วมโครงการ “ยกระดับการบริการและการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพอย่างสร้างสรรค์ ด้วย Chiang Mai Care Campaign”

“ยกระดับการบริการและการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพอย่างสร้างสรรค์ ด้วย Chiang Mai Care Campaign&#822 …

Read More →

เรียนเชิญผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว เข้าร่วมการอบรมมาตรฐานบริการเพื่อการท่องเที่ยว

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรม มาตรฐานบริการเพื่อการท่องเที่ยว พร้อมทั้ง เข้ารับการตรวจประเมินและรับรองมา …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce