Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ จัดการปฐมนิเทศ เเละพิธีเปิดโครงการอบรมหลักสูตร “เครือข่ายนักธุรกิจรุ่นใหม่ (YEC : Young Entrepreneur Chiangmai Chamber)”

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจะจัดโครงการอบรมหลักสูตร “เครือข่ายนักธุรกิจรุ่นใหม่ (YEC : Young Entrepreneur Chiangmai Chamber)” มุ่งให้ผู้บริหารรุ่นใหม่ที่สืบทอดธุรกิจหรือเริ่มต้นธุรกิจของตนเองได้พัฒนาทักษะและความสามารถในการบริหาร เพื่อก้าวไปสู่ความเป็นมืออาชีพฝ่าวิกฤติ Covid –19

             วันที่ 21 ต.ค. 2563 เวลา 13.00 น. นายวโรดม  ปิฏกานนท์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน และปฐมนิเทศโครงการอบรม “เครือข่ายนักธุรกิจรุ่นใหม่ : YEC 2020” ซึ่งหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 โดยหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่เล็งเห็นความจำเป็นที่ต้องพัฒนาทักษะของผู้ประกอบการผู้บริหารรุ่นใหม่ เพื่อเตรียมตัวก้าวขึ้นสู่ความเป็นผู้บริหารมืออาชีพ ในอนาคต ซึ่งในปีนี้หอการค้าฯ ได้พัฒนาหลักสูตรด้วยแนวคิด พอเพียงก็เพียงพอ เพื่อพัฒนาทักษะให้แก่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ให้ก้าวสู่ความเป็นผู้บริหารมืออาชีพ มีแนวคิดการพัฒนาทักษะต่าง ๆ และความรับผิดชอบต่อสังคม โดยไม่ลืมการมีคุณธรรม จริยธรรม ในการประกอบธุรกิจ โดยเฉพาะในปัจจุบันทั่วโลกประสบสภาวะผลกระทบจากไวรัส Covid-19 ทำให้การดำเนินการทางธุรกิจ เกิดการปรับตัวอย่างทันที ทั้งกระบวนการ วิธีคิดหรือกลุ่มเป้าหมายเดิม ที่ต้องการในธุรกิจนั้น ๆ ซึ่งการพัฒนาตัวเองในยุคที่กล่าวว่าเป็น New Normal นี้เอง ทำให้เราต้องมีความรู้รอบด้าน เสริมการประกอบธุรกิจ

            ในปี 2563 นี้ หอการค้าฯ คาดว่าจะมีผู้ผ่านการฝึกอบรม และเป็นเครือข่ายนักธุรกิจรุ่นใหม่ที่มากที่สุดขณะนี้ในจังหวัดเชียงใหม่ที่ไม่น้อยกว่า 500 กิจการ ซึ่งจะเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายทางด้านการค้า การลงทุน ซึ่งอาจจะมีการเกิดธุรกิจใหม่ ๆ ขึ้นได้ อันจะเป็นฐานบุคลากรด้านเศรษฐกิจที่สำคัญของเชียงใหม่ในอนาคตได้

            โดยโครงการดังกล่าวจะมีการอบรมระหว่างวันที่ 21 ตุลาคม 2563 – 30 มกราคม 2564 ซึ่งผู้ที่เข้าร่วมโครงการ จะต้องเข้ารับการอบรม และทำกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 80% ของระยะเวลาตลอดโครงการ จึงจะมีสิทธิได้รับวุฒิบัตรการอบรม

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าเชียงใหม่ร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการสร้างเครือข่ายฯ

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ และดร.กอบกิจ …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ร่วมประชุมพร้อมคณะกรรมการหอการค้าไทย

วันที่ 19 มกราคม 2565 คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการห …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง หอการค้า 17 จังหวัดภาคเหนือ กับ 14 มหาวิทยาลัยเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น. นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce