หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับท่านเอกอัครราชทูตสิงคโปร์ ประจำประเทศไทย เข้าพบหารือด้านการค้าหารลงุทนฯ

ในวันที่ 9 ตุลาคม 2563 นายวโรดม ปิฏกานนท์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายสมฤทธิ์ ไหคำ, ดร.กอบกิจ อิสรชีววัฒน์ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นายสันติ เหล่าพาณิชยกุล กรรมการนายทะเบียน และ นายปรกฤษฎิ์ สายหัสดี กรรมการเลขาธิการ YEC ร่วมให้การต้อนรับท่านเอกอัครราชทูตสิงคโปร์ ประจำประเทศไทย (Mr.Kevin Cheok) และคณะ เนื่องในโอกาสเดินทางเยือนจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแนะนำตัว แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับความร่วมมือทางการค้า การลงทุน และภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 อาคารหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

Chiang Mai Chamber of Commerce