Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมเร่งฟื้นตัวผู้ประกอบการหลังโควิด-19

ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 นายวโรดม ปิฎกานนท์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ , นางสาวกันชกา สุวณิชย์ กรรมการรองเลขาธิการหอการค้าฯ , นายอาคม สุวรรณกันธา กรรมการรองเลขาธิการหอการค้า , นางเกศสุภีย์ พิธุพันธ์ กรรมการรองเลขาธิการเเละผู้ช่วยปฎิคม , นายนพพร ประโยชน์เจริญผล ที่ปรึกษาคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เเละ นายไพฑูรย์ สุวิทย์ศักดานนท์ กรรมการผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (YEC) จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ ” เสริมศักยภาพเเละเร่งการฟื้นตัวของผู้ประกอบการหลังโควิด-19 ด้วยโปรเเกรมอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ ” ณ หอประชุม NSP RICE GRAIN AUDITORIUM อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมหารือการจัดงาน Lanna Expo 2021

ในวันที่ 19 เมษายน 2564 นายสันติ เหล่าพาณิชย์กุล กรรมการนายทะเบียนหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมป …

Read More →

เชิญชวนร่วมกิจกรรม วันทรัพย์สินทางปัญญาโลก ประจำปี 2564 ( World IP Day )

เนื่องด้วยองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก ได้กำหนดให้วันที่ 26 เมษายนของทุกปี เป็นวันทรัพย์สินทางปัญญาโล …

Read More →

เชิญชวนสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับกลาง (นงก.) รุ่นที่ 3

สำนักนักงบประมาณกำหนดจัดการศึกษาอบรม ” หลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับกลาง ” (นงก.) รุ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce