หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับจังหวัด พ.ศ. 2565 – 2570

ระหว่างวันที่ 1-2 สิงหาคม 2565 นางสาวพิลาสลักษณ์ อนันตธนโชคดี รองประธานกรรมการ YEC หอการค้าการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนในนามประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับจังหวัด พ.ศ. 2565 – 2570 เพื่อขับเคลื่อนการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของพื้นที่ ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ระดับชาติ ระยะที่ 2
 
ทั้งนี้ เพื่อให้มีการกำกับ ติดตามผลการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ โดยบูรณาการจัดทำแผนฯร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคีเครือข่ายในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 1 (ภาคเหนือตอนบน) ณ โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

ขอเชิญเข้าร่วม โครงการนวัตกรรมที่จำเป็นต่อภูมิภาค (Regional Call) ปี 2566 ภูมิภาคเหนือ” ในหัวข้อ “เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (Postharvest) ของอุตสาหกรรมลำไย”

(confetti cup)เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ กับทุนสนับสนุน”โครงการนวัตกรรมที่จำเป็นต่อภูมิภาค (Regional Cal …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมประชุมหารือ โครงการ Charming Chiang Mai OTOP and Community Products Select 2023

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตเกาหลี ประจำประเทศไทย

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce