หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับจังหวัด พ.ศ. 2565 – 2570

ระหว่างวันที่ 1-2 สิงหาคม 2565 นางสาวพิลาสลักษณ์ อนันตธนโชคดี รองประธานกรรมการ YEC หอการค้าการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนในนามประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับจังหวัด พ.ศ. 2565 – 2570 เพื่อขับเคลื่อนการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของพื้นที่ ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ระดับชาติ ระยะที่ 2
 
ทั้งนี้ เพื่อให้มีการกำกับ ติดตามผลการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ โดยบูรณาการจัดทำแผนฯร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคีเครือข่ายในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 1 (ภาคเหนือตอนบน) ณ โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

พร้อมแล้ววันนี้ “The S1 Project” เพื่อการยกระดับมาตรฐานบริการที่เป็นหนึ่ง ตอบโจทย์ลูกค้าด้วยความรวดเร็ว กระชับ ฉับไว ยืนหนึ่งในใจ SMEs ไทย💙

8.8 news update for The S1 Project พร้อมแล้ววันนี้ “The S1 Project” เพื่อการยกระดับมาตรฐานบริการที่เ …

Read More →

เทคนิคบริหารร้านค้าปลีกในยุคใหม่สู้กับธุรกิจออนไลน์ 🌐🧮 ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมในกิจกรรม CCCA – Digital Transformation ✨

เทคนิคบริหารร้านค้าปลีกในยุคใหม่สู้กับธุรกิจออนไลน์ ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมในกิจกรรม CCCA – Digi …

Read More →

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับ คณะหอการค้าไทย-แคนาดา

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 รองประธานกรรมการหอการจังหวัดเชียงใหม่ (นายสมฤทธิ์ ไหคำ,นายพัลลภ แซ่จิว,นายวรพร …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce