โครงการสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่

โดย หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ดำเนินกิจการโดยมิได้มุ่งแสวงหากำไร มีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุนการประกอบการของสมาชิก ทั้งในด้านการให้บริการข้อมูลข่าวสารทางเศรษฐกิจ การตลาด และการพัฒนาด้านต่างๆ ได้ดำเนินงานมากว่า 44 ปี ซึ่งปัจจุบันทางหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่มีสมาชิกมากกว่า 1,000 บริษัท และมีจำนวนพนักงานรวมกันมากกว่า 50,000 คน

 โดยโครงการนี้เป็นการรวมรวมข้อมูลในการสร้างสิทธิประโยชน์ให้กับสมาชิกหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้สมาชิกได้ประโยชน์จากการเป็นสมาชิกเพิ่มขึ้น และยังเป็นการส่งเสริม ให้หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ มีการขยายฐาน หรือเพิ่มจำนวนสมาชิกให้มากขึ้น เกิดการสร้างโอกาส สร้างรายได้ให้แก่สมาชิก ในภาวะวิกฤตสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 นี้

  1. เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับ ร้านค้าของสมาชิกหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่
  2. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการซื้อขาย เพิ่มช่องทางการขาย และสร้างรายได้ให้กับสมาชิกหอการค้า
  3. เพื่อเป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์สินค้า และบริการของสมาชิกหอการค้า
  4. เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกได้รับสิทธิประโยชน์ในการเป็นสมาชิกหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่

รูปภาพบรรยากาศโครงการ

รวมรูปภาพกิจกรรมต่างๆจากหอการค้า จังหวัดเชียงใหม่

อื่นๆที่น่าสนใจ

จากหอการค้าเชียงใหม่