Chiang Mai Chamber of Commerce

สรุปข่าวเศรษฐกิจไทย ประจำวันที่ 24 ตุลาคม 2560

สรุปข่าวเศรษฐกิจไทย ประจำวันที่ 24 ตุลาคม 2560
ที่มา : หอการค้าไทย www.thaichamber.org

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

ติดตามข้อมูลสาระสำคัญต่างๆ ได้ทาง
website : http://www.cmchamber.com/
หรือทาง Line@ : @eli8851q

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

Chiang Mai Chamber of Commerce