Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

การรับสมัครเข้าหลักสูตรประกาศนียบัตรแนวคิดพื้นฐานการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธีรุ่นที่ 3

ด้วย สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการศึกษาวิจัยและจัดการศึกษาอบรมหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรและหลักสูตรระดับวุฒิบัตร การการประชุมสัมมนาและบรรยายวิชาการ รวมทั้งการให้บริการและการให้คำปรึกษาทางวิชาการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี โดยเน้นการเสริมสร้างความเข้าใจและการวิเคราะห์โครงสร้างบริบทสังคมไทย และการนำมาตรฐานและกลไกการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทั้งในระดับสากลและระดับชาติมาใช้ในบริบทสังคมไทยอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงเป็นที่มาของการจัดทำหลักสูตรประกาศนียบัตรแนวคิดพื้นฐานการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธีขึ้น เพื่อสร้างกลุ่มเป้าหมายและเครือข่ายในการขับเคลื่อนองค์ความรู้แนวคิดพื้นฐานการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี เพื่อจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในมิติและบริบทต่างๆ ของสังคม ทั้งนี้ มุ่งหวังที่จะให้ผู้เข้ารับการศึกษา ได้เรียนรู้ และพัฒนาทักษะ ในการป้องกัน แก้ไขและเยียวยาความขัดแย้งไม่ให้ขยายตัวไปสู่ความรุนแรงอันจะนำมาซึ่งการพัฒนาประชาธิปไตยอย่างสันติสุขสถาพรต่อไป

เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาอบรม 
หลักสูตรประกาศนียบัตรแนวคิดพื้นฐานการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี รุ่นที่ 3
** รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม – 29 มิถุนายน 2561 **

การรับสมัคร

1. เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม – 29 มิถุนายน 2561 ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี/อาคารบี ชั้น 5 (ฝั่งทิศใต้) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียน (ให้ถือตราประทับ (วันส่ง) จากที่ทำการไปรษณีย์เป็นสำคัญ) วงเล็บมุมซอง : หลักสูตรประกาศนียบัตรแนวคิดพื้นฐานการจัดการความขัดแย้งด้วย
สันติวิธี รุ่นที่ 3
2. ในการสมัคร ผู้สมัครหรือตัวแทนของผู้สมัครต้องนำส่งใบสมัครที่กรอกข้อมูลพร้อมทั้งแนบหลักฐานการสมัครให้ครบถ้วน ถ้าผู้สมัครหรือตัวแทนผู้สมัครนำส่งหลักฐานการสมัครไม่ครบ สถาบันพระปกเกล้าจะไม่รับใบสมัครจนกว่าผู้สมัครหรือตัวแทนผู้สมัครส่งหลักฐานครบถ้วน ตามที่หลักสูตรฯ กำหนด (ส่งใบสมัครภายในวันที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 16.00 น.)
3. ไม่มีการรับสมัครโดยการส่งเอกสารการสมัครทางโทรสาร
4. ค่าลงทะเบียน คนละ 69,000 บาท (ค่าอาหาร เอกสารประกอบการอบรม ค่าใช้จ่าย ในการศึกษาดูงานในประเทศ)
หมายเหตุ : หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานของรัฐสามารถเบิกค่าธรรมเนียมการศึกษาจากต้นสังกัดได้

หลักฐานประกอบการสมัคร

1. แบบฟอร์มใบสมัครที่ผู้สมัครกรอกข้อมูลครบถ้วนชัดเจน
2. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป ถ่ายไม่เกิน 3 เดือน (ติดใบสมัคร 1 รูป โดยใช้กาว)
3. สำเนาบัตรประชาชน/ สำเนาบัตรข้าราชการ/ เจ้าหน้าที่ของรัฐ/ รัฐวิสาหกิจ/ พนักงานของรัฐ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
4. สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
5. สำเนาปริญญาบัตร หรือสำเนาเอกสารที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือ ก.พ. รับรองว่าสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่า พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
6. หนังสือรับรองผู้สมัครจำนวน 1 ฉบับ
7. หนังสือยินยอมของหัวหน้าหน่วยงาน (กรณีผู้สมัครมีองค์กรต้นสังกัดภาครัฐ/เอกชน) เอกสารข้อมูลประกอบธุรกิจที่ดำเนินการในปัจจุบัน (เฉพาะภาคเอกชน หรือผู้ประกอบกิจการ)

ดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัคร

• รายละเอียดหลักสูตรประกาศนียบัตรแนวคิดพื้นฐานการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี 
• กำหนดการรับสมัคร
• ใบสมัคร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า
น.ส.นันทวรรณ ประจวบ โทรศัพท์ 02-141-9536
นายสฤษฏ์ กรวยทอง โทรศัพท์ 02-141-9545

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการ เพื่อเปิดเมืองเชียงใหม่รับนักท่องเที่ยว (CHARMING Chiang Mai)

ในวันที่ 15 ตุลาคม 2564​ ประธาน​กรรมการ​หอการค้า​จังหวัด​เชียงใหม่​ (นายจุลนิตย์​ วังวิวัฒน์)​เข้า​ร …

Read More →

หอการค้าไทย ชวนเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง “สิทธิประโยชน์ BOI & เสียงสะท้อนของภาคธุรกิจ”

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง “สิทธิประโยชน์ BOI & เสียงสะท้อนของภาคธุรกิจ” ในวันอังค …

Read More →

หอการค้าฯ จัดเเถลงข่าวเเละลงนามความร่วมมือ CAMT Education Sandbox : Digital Industry Integration ร่วมกับ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ในวันที่ 15 ตุลาคม 2564 หอกาค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานหอการค้าจังหวัดเช …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce