Chiang Mai Chamber of Commerce

สถานการณ์ค้าปลีกไทย

แถลงข่าวประเดน “ข้อคิดเห็นของหอการค้าไทยต่อเศรษฐกิจไทย และสถานการณ์ธุรกิจค้าปลีกไทยครึ่งปีแรก และแนวโน้มครึ่งปีหลัง”

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2556 ณ ห้องActivity Hall สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

Chiang Mai Chamber of Commerce