Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

ร่วมตอบแบบสอบถามกลยุทธ์การปรับตัวเพื่อความอยู่รอดจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

📍📍ขออความร่วมมือผู้ประกอบการ ร่วมตอบแบบสอบถามกลยุทธ์การปรับตัวเพื่อความอยู่รอดจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของผู้ประกอบการในธุรกิจการท่องเที่ยวในประเทศไทย📍📍

📢📢 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ร่วมกับหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ขอความร่วมมือผู้ประกอบการ

♦️ ธุรกิจที่พักแรม ♦️ ธุรกิจการขนส่ง ♦️ ธุรกิจจำหน่ายของที่ระลึก ♦️ ธุรกิจอาหารเครื่องดื่ม ♦️ ธุรกิจนำเที่ยวและ♦️ ธุรกิจท่องเที่ยวอื่น ๆ

ร่วมตอบแบบสอบถามกลยุทธ์การปรับตัวเพื่อความอยู่รอดจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของผู้ประกอบการในธุรกิจการท่องเที่ยวในประเทศไทย

โดยมีวัตถุประวงค์เพื่อศึกษากลยุทธการดำเนินธุรกิจและปัจจัยที่จะกำหนดความอยู่รอดของของผู้ประกอบการในธุรกิจท่องเที่ยว ในช่วงสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการในธุรกิจท่องเที่ยวได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นโดยตรงและให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ แก่รัฐบาล เพื่อรวบรวมความคิดเห็นที่ได้จากโครงการนี้ไปเป็นข้อมูลเนวทางการช่วยเหลือให้ตรงความต้องการและให้สามารถผ่านวิกฤตการณ์นี้ไปได้

🎯🎯 สามารถตอบแบบสอบถามโดยคลิ๊กลิ้งค์ https://forms.gle/icaEaKvFcox6gd1r6

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับ พานิชย์จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายรัช …

Read More →

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการการยกระดับการวิจัยและพัฒนาของผู้ประกอบการด้วยเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน ววน.(RD facilities Boost up)

โครงการดีๆ สำหรับผู้ประกอบการไม่ว่าคุณจะเป็นบุคคลธรรมดา วิสาหกิจชุมชน หรือนิติบุคคล โครงการการยกระดั …

Read More →

การแถลงข่าวภาวะเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ปี 2564 และไตรมาส 1 ปี 2565 และแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ ไตรมาส 2 ปี 2565

  วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมก …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce