ร่วมตอบแบบสอบถามกลยุทธ์การปรับตัวเพื่อความอยู่รอดจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

📍📍ขออความร่วมมือผู้ประกอบการ ร่วมตอบแบบสอบถามกลยุทธ์การปรับตัวเพื่อความอยู่รอดจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของผู้ประกอบการในธุรกิจการท่องเที่ยวในประเทศไทย📍📍

📢📢 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ร่วมกับหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ขอความร่วมมือผู้ประกอบการ

♦️ ธุรกิจที่พักแรม ♦️ ธุรกิจการขนส่ง ♦️ ธุรกิจจำหน่ายของที่ระลึก ♦️ ธุรกิจอาหารเครื่องดื่ม ♦️ ธุรกิจนำเที่ยวและ♦️ ธุรกิจท่องเที่ยวอื่น ๆ

ร่วมตอบแบบสอบถามกลยุทธ์การปรับตัวเพื่อความอยู่รอดจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของผู้ประกอบการในธุรกิจการท่องเที่ยวในประเทศไทย

โดยมีวัตถุประวงค์เพื่อศึกษากลยุทธการดำเนินธุรกิจและปัจจัยที่จะกำหนดความอยู่รอดของของผู้ประกอบการในธุรกิจท่องเที่ยว ในช่วงสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการในธุรกิจท่องเที่ยวได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นโดยตรงและให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ แก่รัฐบาล เพื่อรวบรวมความคิดเห็นที่ได้จากโครงการนี้ไปเป็นข้อมูลเนวทางการช่วยเหลือให้ตรงความต้องการและให้สามารถผ่านวิกฤตการณ์นี้ไปได้

🎯🎯 สามารถตอบแบบสอบถามโดยคลิ๊กลิ้งค์ https://forms.gle/icaEaKvFcox6gd1r6

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมประชุมหารือการจัดทำโครงการเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการ พร้อมด้ …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ ให้การต้อนรับผู้บริหาร บสย.เชียงใหม่

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ …

Read More →

Zero Trust Model : เกราะคุ้มกันจากภัยคุกคามไซเบอร์

จากข้อมูลในบทความซึ่งเผยแพร่ในเว็บไซต์ CrowdStrike บริษัทเทคโนโลยีความปลอดภัยทางไซเบอร์ของสหรัฐอเมริ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce