Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

รับสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 20

        “ผู้บริหารระดับกลาง” เป็นผู้ที่มีความสำ คัญในการขับเคลื่อนการบริหารองค์กรไปสู่ความสำเร็จเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นเสมือนคนกลางที่ต้องรับและนำนโยบายจากผู้บริหารระดับสูงไปปฏิบัติ ซึ่งในการปฏิบัติจำเป็นต้องประสานและกำกับดูแลนโยบายและงานที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามพันธกิจและเป้าหมายที่กำหนด

         ผู้บริหารระดับกลางจึงจำเป็นต้องเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล ตลอดจนต้องเป็นผู้รอบรู้เรื่องหลักการบริหารและการบริหารเชิงรุก การให้บริการโดยได้รับความพึงพอใจจากผู้รับบริการสูงสุด การบริหารทรัพยากรต้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารนั้นต้องเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร
ธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 20
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 16 พฤษภาคม 2561 (วันเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดเพิ่มเติม

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมหารือการจัดงาน Lanna Expo 2021

ในวันที่ 19 เมษายน 2564 นายสันติ เหล่าพาณิชย์กุล กรรมการนายทะเบียนหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมป …

Read More →

เชิญชวนร่วมกิจกรรม วันทรัพย์สินทางปัญญาโลก ประจำปี 2564 ( World IP Day )

เนื่องด้วยองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก ได้กำหนดให้วันที่ 26 เมษายนของทุกปี เป็นวันทรัพย์สินทางปัญญาโล …

Read More →

เชิญชวนสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับกลาง (นงก.) รุ่นที่ 3

สำนักนักงบประมาณกำหนดจัดการศึกษาอบรม ” หลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับกลาง ” (นงก.) รุ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce