Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

รับสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 20

        “ผู้บริหารระดับกลาง” เป็นผู้ที่มีความสำ คัญในการขับเคลื่อนการบริหารองค์กรไปสู่ความสำเร็จเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นเสมือนคนกลางที่ต้องรับและนำนโยบายจากผู้บริหารระดับสูงไปปฏิบัติ ซึ่งในการปฏิบัติจำเป็นต้องประสานและกำกับดูแลนโยบายและงานที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามพันธกิจและเป้าหมายที่กำหนด

         ผู้บริหารระดับกลางจึงจำเป็นต้องเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล ตลอดจนต้องเป็นผู้รอบรู้เรื่องหลักการบริหารและการบริหารเชิงรุก การให้บริการโดยได้รับความพึงพอใจจากผู้รับบริการสูงสุด การบริหารทรัพยากรต้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารนั้นต้องเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร
ธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 20
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 16 พฤษภาคม 2561 (วันเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดเพิ่มเติม

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการ เพื่อเปิดเมืองเชียงใหม่รับนักท่องเที่ยว (CHARMING Chiang Mai)

ในวันที่ 15 ตุลาคม 2564​ ประธาน​กรรมการ​หอการค้า​จังหวัด​เชียงใหม่​ (นายจุลนิตย์​ วังวิวัฒน์)​เข้า​ร …

Read More →

หอการค้าไทย ชวนเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง “สิทธิประโยชน์ BOI & เสียงสะท้อนของภาคธุรกิจ”

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง “สิทธิประโยชน์ BOI & เสียงสะท้อนของภาคธุรกิจ” ในวันอังค …

Read More →

หอการค้าฯ จัดเเถลงข่าวเเละลงนามความร่วมมือ CAMT Education Sandbox : Digital Industry Integration ร่วมกับ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ในวันที่ 15 ตุลาคม 2564 หอกาค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานหอการค้าจังหวัดเช …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce