Chiang Mai Chamber of Commerce

รับสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 20

        “ผู้บริหารระดับกลาง” เป็นผู้ที่มีความสำ คัญในการขับเคลื่อนการบริหารองค์กรไปสู่ความสำเร็จเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นเสมือนคนกลางที่ต้องรับและนำนโยบายจากผู้บริหารระดับสูงไปปฏิบัติ ซึ่งในการปฏิบัติจำเป็นต้องประสานและกำกับดูแลนโยบายและงานที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามพันธกิจและเป้าหมายที่กำหนด

         ผู้บริหารระดับกลางจึงจำเป็นต้องเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล ตลอดจนต้องเป็นผู้รอบรู้เรื่องหลักการบริหารและการบริหารเชิงรุก การให้บริการโดยได้รับความพึงพอใจจากผู้รับบริการสูงสุด การบริหารทรัพยากรต้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารนั้นต้องเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร
ธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 20
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 16 พฤษภาคม 2561 (วันเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดเพิ่มเติม

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หลักสูตร Digital Transformation: e-Document

สำหรับ SMEs ที่อยู่เชียงใหม่ หรือพื้นที่ใกล้เคียง โอกาสของคุณมาถึงแล้ว พบหลักสูตรสุด Exclusive กับ D …

Read More →

ประชาสัมพันธ์มหกรรมร่วมใจแก้หนี้สัญจร ครั้งที่ 3 จังหวัดเชียงใหม่

📣มหกรรมร่วมใจแก้หนี้สัญจร ครั้งที่ 3 จังหวัดเชียงใหม่ สำหรับพี่น้องชาวเหนือ มาพบกันวันที่ 16-18 ธันว …

Read More →

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือน ตุลาคม 2565

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือน ตุลาคม 2565 ฉบับที่ 10/2565 โดย สำนักงานคลังจัง …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce