Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

รับสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 20

        “ผู้บริหารระดับกลาง” เป็นผู้ที่มีความสำ คัญในการขับเคลื่อนการบริหารองค์กรไปสู่ความสำเร็จเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นเสมือนคนกลางที่ต้องรับและนำนโยบายจากผู้บริหารระดับสูงไปปฏิบัติ ซึ่งในการปฏิบัติจำเป็นต้องประสานและกำกับดูแลนโยบายและงานที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามพันธกิจและเป้าหมายที่กำหนด

         ผู้บริหารระดับกลางจึงจำเป็นต้องเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล ตลอดจนต้องเป็นผู้รอบรู้เรื่องหลักการบริหารและการบริหารเชิงรุก การให้บริการโดยได้รับความพึงพอใจจากผู้รับบริการสูงสุด การบริหารทรัพยากรต้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารนั้นต้องเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร
ธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 20
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 16 พฤษภาคม 2561 (วันเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดเพิ่มเติม

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ จัดการประชุมสามัญคณะกรรมการหอการค้าฯ ครั้งที่ 21/2563 ประจำเดือนธันวาคม 2563

ในวันที่ 25 ธันวาคม 2563 นายวโรดม ปิฎกานนท์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค …

Read More →

เปิดรับคำขอยื่นกูสินเชื่อ “SMEs One” รอบ 3

🔊ข่าวดี เปิดรับคำขอยื่นกู้สินเชื่อ “SMEs One” รอบ 3🎯สำหรับสมาชิกหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เท่านั้น 💸 …

Read More →

เชิญชวนร่วมการประชุม Asian Financial Forum ครั้งที่ 14

The Asian Financial Forum 2021 on 18-19 Jan will gather fintech thought leaders and showcase the lat …

Read More →
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!