Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

รมว.กระทรวงแรงงาน พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อตรวจติดตามผลการดำเนินงานของ ศูนย์บริการเพื่อการทำงานของคนด้าวสัญชาติพม่า (OSS) จ.เชียงใหม่

ภาพประกอบจาก:เชียงใหม่นิวส์

วันที่ 31 มกราคม 2561 พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.กระทรวงแรงงาน พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อตรวจติดตามผลการดำเนินงานของ ศูนย์บริการเพื่อการทำงานของคนด้าวสัญชาติพม่า (OSS) จ.เชียงใหม่ พบว่า ทางการพม่าได้ดำเนินการตรวจสัญชาติเฉลี่ยวันล่ะประมาณ 1,000 คน ทั้งหมดรวม 57,143 คน ซึ่งมีแรงงานที่อนุญาตทำงานแล้ว 151,470 คน นายจ้าง 40,119 คน

สำหรับสถานการณ์แรงงานต่างด้าวในจังหวัดเชียงใหม่ ยังมีแรงงานลักลอบเข้ามาทำงานในจังหวัดเชียงใหม่ เป็นจำนวนมาก และจังหวัดเชียงใหม่ยังมีความจำเป็นต้องจ้างแรงงานต่างด้าวโดยเฉพาะงานหนักที่แรงงานไทยไม่ทำ มีทั้งมีมีใบอนุญาตและยังไม่มี โดยจังหวัดที่ต่างด้าวมาขอทำใบอนุญาติมากที่สุดคือ เชียงใหม่ รองลงมา ลำพูน แม่ฮ่องสอน ลำปาง และเชียงราย ตามลำดับ พบว่าปัจจุบัน จ.เชียงใหม่ มีกำลังแรงงาน 1,015, 881 คน ผู้มีงานทำ 67.90% ว่างงาน 1.10% ที่เหลือ 0.05% กำลังรอฤดูกาล มีสถานประกอบการ 10,739 แห่ง มีแรงงานในระบบ 373,836 คน แรงงานนอกระบบ 608,256 คน

 

ที่มา:เชียงใหม่นิวส์

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

เชิญชวนผู้บริหารภาครัฐ / เอกชน ผู้นำเกษตร และอุสาหกรรมเกษตรรุ่นใหม่ ร่วมพาธุรกิจเกษตรไทยก้าวไกลไป กับหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมดิจิทัลด้านธุรกิจเกษตร รุ่น 3

depa ขอเชิญชวนผู้บริหารภาครัฐ / เอกชน ผู้นำเกษตร และอุสาหกรรมเกษตรรุ่นใหม่ ร่วมพาธุรกิจเกษตรไทยก้าวไ …

Read More →

ธนาคารออมสิน ออกมาตรการเร่งด่วนบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ ลูกหนี้รายย่อย ที่ขาดรายได้ ถูกเลิกจ้าง หรือมีรายได้ลดลงจากผลกระทบสถานการณ์ระบาดของโควิด 19

ธนาคารออมสิน ออกมาตรการเร่งด่วนบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ ลูกหนี้รายย่อย ที่ขาดรายได้ ถูกเลิกจ้าง หรื …

Read More →

ขอเชิญเข้าร่วม สัมมนาเสมือนจริง The Cities 4.0 Conference 2021 ครั้งที่ 4

ขอเชิญเข้าร่วม สัมมนาเสมือนจริง The Cities 4.0 Conference 2021 ครั้งที่ 4กลุ่มอุตสาหกรรม-รัฐบาลมาเลเ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce