ภาพประกอบจาก:เชียงใหม่นิวส์

วันที่ 31 มกราคม 2561 พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.กระทรวงแรงงาน พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อตรวจติดตามผลการดำเนินงานของ ศูนย์บริการเพื่อการทำงานของคนด้าวสัญชาติพม่า (OSS) จ.เชียงใหม่ พบว่า ทางการพม่าได้ดำเนินการตรวจสัญชาติเฉลี่ยวันล่ะประมาณ 1,000 คน ทั้งหมดรวม 57,143 คน ซึ่งมีแรงงานที่อนุญาตทำงานแล้ว 151,470 คน นายจ้าง 40,119 คน

สำหรับสถานการณ์แรงงานต่างด้าวในจังหวัดเชียงใหม่ ยังมีแรงงานลักลอบเข้ามาทำงานในจังหวัดเชียงใหม่ เป็นจำนวนมาก และจังหวัดเชียงใหม่ยังมีความจำเป็นต้องจ้างแรงงานต่างด้าวโดยเฉพาะงานหนักที่แรงงานไทยไม่ทำ มีทั้งมีมีใบอนุญาตและยังไม่มี โดยจังหวัดที่ต่างด้าวมาขอทำใบอนุญาติมากที่สุดคือ เชียงใหม่ รองลงมา ลำพูน แม่ฮ่องสอน ลำปาง และเชียงราย ตามลำดับ พบว่าปัจจุบัน จ.เชียงใหม่ มีกำลังแรงงาน 1,015, 881 คน ผู้มีงานทำ 67.90% ว่างงาน 1.10% ที่เหลือ 0.05% กำลังรอฤดูกาล มีสถานประกอบการ 10,739 แห่ง มีแรงงานในระบบ 373,836 คน แรงงานนอกระบบ 608,256 คน

 

ที่มา:เชียงใหม่นิวส์

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *