Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

ยอดจดทะเบียนธุรกิจด้านสุขภาพ เพิ่มสูงสุดในรอบ 5 ปี

 

นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เผย ในปัจจะบันทั่วโลกนั้นก็หันมาใส่ใจในธุรกิจบริการด้านสุขภาพต่างๆ มีแนวโน้มที่จะขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และการก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุถือเป็นโอกาสในการตอบรับความต้องการของตลาดในอนาคตได้ การหันมาใส่ใจสุขภาพที่มากับเทคโนโลยีสุขภาพที่ก้าวหน้ามากขึ้นทำให้ตอบสนองความต้องการของตลาดได้อย่างตรงจุดและมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ ธุรกิจบริการด้านสุขภาพที่ดำเนินกิจการอยู่ในประเทศไทยมีจำนวน 4,086 ราย แบ่งเป็น บริษัทจำกัด 3,381 ราย คิดเป็นร้อยละ 83 ห้างหุ้นส่วนจำกัด/ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล 670 ราย คิดเป็นร้อยละ 16 บริษัทมหาชนจำกัด 35 ราย คิดเป็นร้อยละ 1 โดยมูลค่าทุนจดทะเบียนนิติบุคคลของธุรกิจบริการด้านสุขภาพในประเทศไทยที่คงอยู่ปัจจุบัน รวมทั้งสิ้น 117,908 ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2560)

 

ที่มา : เชียงใหม่นิวส์

[sg_popup id=7]

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

ธนาคารออมสิน ออกมาตรการเร่งด่วนบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ ลูกหนี้รายย่อย ที่ขาดรายได้ ถูกเลิกจ้าง หรือมีรายได้ลดลงจากผลกระทบสถานการณ์ระบาดของโควิด 19

ธนาคารออมสิน ออกมาตรการเร่งด่วนบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ ลูกหนี้รายย่อย ที่ขาดรายได้ ถูกเลิกจ้าง หรื …

Read More →

ขอเชิญเข้าร่วม สัมมนาเสมือนจริง The Cities 4.0 Conference 2021 ครั้งที่ 4

ขอเชิญเข้าร่วม สัมมนาเสมือนจริง The Cities 4.0 Conference 2021 ครั้งที่ 4กลุ่มอุตสาหกรรม-รัฐบาลมาเลเ …

Read More →

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมสนับสนุนข้าวสาร 200 ถุง ในกิจกรรม โครงการคีตล้านนา มหากุศล (CSR เชียงใหม่ สายใยบุญ) “หัวอกแม่ แชร์ซาวบาท”

“อิ่มบุญผู้ให้ อิ่มใจผู้รับ” หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมสนับสนุนข้าวสาร จำนวน 200 กิโล …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce