Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

ยอดจดทะเบียนธุรกิจด้านสุขภาพ เพิ่มสูงสุดในรอบ 5 ปี

 

นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เผย ในปัจจะบันทั่วโลกนั้นก็หันมาใส่ใจในธุรกิจบริการด้านสุขภาพต่างๆ มีแนวโน้มที่จะขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และการก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุถือเป็นโอกาสในการตอบรับความต้องการของตลาดในอนาคตได้ การหันมาใส่ใจสุขภาพที่มากับเทคโนโลยีสุขภาพที่ก้าวหน้ามากขึ้นทำให้ตอบสนองความต้องการของตลาดได้อย่างตรงจุดและมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ ธุรกิจบริการด้านสุขภาพที่ดำเนินกิจการอยู่ในประเทศไทยมีจำนวน 4,086 ราย แบ่งเป็น บริษัทจำกัด 3,381 ราย คิดเป็นร้อยละ 83 ห้างหุ้นส่วนจำกัด/ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล 670 ราย คิดเป็นร้อยละ 16 บริษัทมหาชนจำกัด 35 ราย คิดเป็นร้อยละ 1 โดยมูลค่าทุนจดทะเบียนนิติบุคคลของธุรกิจบริการด้านสุขภาพในประเทศไทยที่คงอยู่ปัจจุบัน รวมทั้งสิ้น 117,908 ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2560)

 

ที่มา : เชียงใหม่นิวส์

[sg_popup id=7]

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมหารือการจัดงาน Lanna Expo 2021

ในวันที่ 19 เมษายน 2564 นายสันติ เหล่าพาณิชย์กุล กรรมการนายทะเบียนหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมป …

Read More →

เชิญชวนร่วมกิจกรรม วันทรัพย์สินทางปัญญาโลก ประจำปี 2564 ( World IP Day )

เนื่องด้วยองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก ได้กำหนดให้วันที่ 26 เมษายนของทุกปี เป็นวันทรัพย์สินทางปัญญาโล …

Read More →

เชิญชวนสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับกลาง (นงก.) รุ่นที่ 3

สำนักนักงบประมาณกำหนดจัดการศึกษาอบรม ” หลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับกลาง ” (นงก.) รุ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce