Chiang Mai Chamber of Commerce

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิต ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กำหนดเปิดขายใบสมัครและเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิต ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ในหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์พระราชา และหลักสุตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์พระราชา ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 25 เมษายน 2561

 

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

Chiang Mai Chamber of Commerce