Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

มหาวิทยาลัยมหิดล เชิญชวนผู้ที่สนใจ เข้าร่วมรับฟังและร่วมแสดงความคิดเห็น “ข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนนโยบายเพื่อเศรษฐกิจและสังคม”

คณะทำงานวิจัยโครงการ “ทางเลือกการจัดการนโยบายภาครัฐเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโควิดต่อภาคการท่องเที่ยวของไทย: ข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนนโยบายเพื่อเศรษฐกิจและสังคม” วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

ขอเรียนเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมรับฟังและร่วมแสดงความคิดเห็น เพื่อคณะทำงาน ฯ จะได้รวบรวมความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์จากหลาย ๆ ฝ่ายและดำเนินการนำเสนอต่อภาครัฐในการการจัดการนโยบายเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโควิดต่อภาคการท่องเที่ยวของไทย อันจะนำประโยชน์สูงสุดในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยต่อไป

ในวันเสาร์ที่ 20 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 – 15.00 น. ผ่านทางโปรแกรม Webex ด้วยการคลิก Link สำหรับเข้าประชุมออนไลน์ได้ที่ https://mahidol.webex.com/meet/nipawan.thi

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ https://forms.gle/2HNir1qgstSnSLZi6

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับ พานิชย์จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายรัช …

Read More →

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการการยกระดับการวิจัยและพัฒนาของผู้ประกอบการด้วยเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน ววน.(RD facilities Boost up)

โครงการดีๆ สำหรับผู้ประกอบการไม่ว่าคุณจะเป็นบุคคลธรรมดา วิสาหกิจชุมชน หรือนิติบุคคล โครงการการยกระดั …

Read More →

การแถลงข่าวภาวะเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ปี 2564 และไตรมาส 1 ปี 2565 และแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ ไตรมาส 2 ปี 2565

  วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมก …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce