Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

มหาวิทยาลัยมหิดล เชิญชวนผู้ที่สนใจ เข้าร่วมรับฟังและร่วมแสดงความคิดเห็น “ข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนนโยบายเพื่อเศรษฐกิจและสังคม”

คณะทำงานวิจัยโครงการ “ทางเลือกการจัดการนโยบายภาครัฐเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโควิดต่อภาคการท่องเที่ยวของไทย: ข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนนโยบายเพื่อเศรษฐกิจและสังคม” วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

ขอเรียนเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมรับฟังและร่วมแสดงความคิดเห็น เพื่อคณะทำงาน ฯ จะได้รวบรวมความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์จากหลาย ๆ ฝ่ายและดำเนินการนำเสนอต่อภาครัฐในการการจัดการนโยบายเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโควิดต่อภาคการท่องเที่ยวของไทย อันจะนำประโยชน์สูงสุดในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยต่อไป

ในวันเสาร์ที่ 20 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 – 15.00 น. ผ่านทางโปรแกรม Webex ด้วยการคลิก Link สำหรับเข้าประชุมออนไลน์ได้ที่ https://mahidol.webex.com/meet/nipawan.thi

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ https://forms.gle/2HNir1qgstSnSLZi6

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

เชิญชวนผู้บริหารภาครัฐ / เอกชน ผู้นำเกษตร และอุสาหกรรมเกษตรรุ่นใหม่ ร่วมพาธุรกิจเกษตรไทยก้าวไกลไป กับหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมดิจิทัลด้านธุรกิจเกษตร รุ่น 3

depa ขอเชิญชวนผู้บริหารภาครัฐ / เอกชน ผู้นำเกษตร และอุสาหกรรมเกษตรรุ่นใหม่ ร่วมพาธุรกิจเกษตรไทยก้าวไ …

Read More →

ธนาคารออมสิน ออกมาตรการเร่งด่วนบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ ลูกหนี้รายย่อย ที่ขาดรายได้ ถูกเลิกจ้าง หรือมีรายได้ลดลงจากผลกระทบสถานการณ์ระบาดของโควิด 19

ธนาคารออมสิน ออกมาตรการเร่งด่วนบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ ลูกหนี้รายย่อย ที่ขาดรายได้ ถูกเลิกจ้าง หรื …

Read More →

ขอเชิญเข้าร่วม สัมมนาเสมือนจริง The Cities 4.0 Conference 2021 ครั้งที่ 4

ขอเชิญเข้าร่วม สัมมนาเสมือนจริง The Cities 4.0 Conference 2021 ครั้งที่ 4กลุ่มอุตสาหกรรม-รัฐบาลมาเลเ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce