โครงการป้ายของดีจังหวัดเชียงใหม

โดย หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่

     เป็นโครงการที่ต้องการสนับสนุน ส่งเสริมสมาชิกของหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ให้ได้รับโอกาสทางการตลาดและประชาสัมพันธ์กิจการ และเป็นโครงการที่สอดคล้องกับนโยบายของหอการค้าไทย ที่จะเป็นส่วนสำคัญในการยกระดับส่งเสริมกิจการด้านการค้า และการตลาด เอื้อประโยชน์และเพิ่มยอดธุรกิจซึ่งกันและกัน ตลอดจนเป็นการรองรับมาตรฐานสินค้า ของดีประจำจังหวัดเชียงใหม่ในอนาคต  

  •  ด้วยหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินโรงการสำคัญๆร่วมกับเครือข่าว โดยมีเป้าหมายในการเสริมสร้างสิทธิประโยชน์ให้กับสมาชิกหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งการสร้างความเข้มเเข็งเเละภาพลักษณ์เพื่อให้หอการค้าเป็นองค์กรชั้นนำ เป็นที่ยอมรับเเละมีความทันสมัยก้าวไปสู่ Digital Economy ตามเเนวทางของหอการค้าในการขับเคลื่อน Trade & Servicer 4.0 เเละสอดรับกับนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาล
  • เป็นโครงการที่ต้องสนับสนุน ส่งเสริมสมาชิกหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ให้ได้รับโอกาสทางการตลาดเเละประชาสัมพันธ์กิจการ เเละเป็นโครงการที่สอดคล้องกับนโยบายของหอการค้าไทย ที่จะเป็นส่วนสำคัญในการยกระดับส่งเสริมกิจการด้านการค้า เเละการตลาด เอื้อประโยชน์เเละเพิ่มยอดธุรกิจซึ่งกันเเละกัน ตลอดจนเป็นการรองรับมาตรฐานสินค้า ของดีประจำจังหวัดเชียงใหม่ในอนาคต

1. เพื่อยกระดับโครงการบัตรสมาชิกหอการค้า และป้ายของดีจังหวัดเชียงใหม่ ให้มีเอกลักษณ์ สามารถต่อยอดการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ e – Payment เพื่อทำให้ธุรกิจคล่องตัวมากขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพ และลดต้นทุน ในการบริหารจัดการร้านค้า นำไปสู่การยกระดับความสามารถในการแข่งขันได้ 

2. เพื่อตอบสนองพฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่ ให้มีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย

 3. เพื่อให้ร้านค้าบริหารจัดการเงินสดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดต้นทุน ค่าใช้จ่าย เพิ่มช่องทาง และสามารถต่อยอด ธุรกิจได้ในอนาคต

 4. สามารถต่อยอดนวัตกรรม และสามารถนำเอาข้อมูลการชำระเงินเหล่านี้ไปเสริมสร้างธุรกิจอื่น ๆ ได้ในอนาคต

รูปภาพบรรยากาศโครงการ

รวมรูปภาพกิจกรรมต่างๆจากหอการค้า จังหวัดเชียงใหม่

อื่นๆที่น่าสนใจ

จากหอการค้าเชียงใหม่