Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

ประมูลสินทรัพย์รอการขาย SME BANK

ติดตามข่าวสารกระประมูลได้ที่ http://npa.smebank.co.th/index.php/Lists/

วิธีปฎิบัติในการเข้าประมูลสินทรัพย์

หลักฐานการเข้าประมูล

 1. เข้าประมูลซื้อในนามตนเอง
  -บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ บัตรประจำตัวอื่นที่ทางราชการออกให้ พร้อมสำเนาลงนามรับรองถูกต้อง จำนวน 1 ชุด
 2. เข้าประมูลซื้อในนามนิติบุคคล
  -หนังสือรับรองนิติบุคคล (สำเนา 1 ชุด)
  -บัตรประจำตัวประชาชน ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมสำเนาลงนามรับรองถูกต้องจำนวน 1 ชุด
 3. เข้าประมูลซื้อในนามบุคคล หรือนิติบุคคลอื่น
  -หนังสือมอบอำนาจ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ ตามข้อ 1 และข้อ 2 บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองถูกต้องจำนวน 1 ชุด

หลักประกันการเข้าประมูล

ผู้เข้าประมูลซื้อจะต้องจัดเตรียมหลักประกันการเข้าประมูลเป็นเงินสด ตั๋วแลกเงินที่ธนาคาร หรือธนาคารอื่นเป็นผู้สั่งจ่ายและเป็นผู้จ่ายเงิน หรือแคชเชียร์เช็คสั่งจ่ายธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย เพื่อให้ไว้เป็นประกันการเข้าประมูลซื้อสินทรัพย์รอการขายในวันเข้าประมูลโดยมีเงื่อนไข ดังนี้

 1. มูลค่าทรัพย์ที่เข้าประมูลซื้อมีราคาขายไม่เกิน 5 ล้านบาท จะต้องวางประกันไม่ต่ำกว่า 50,000 บาท
 2. มูลค่าทรัพย์ที่เข้าประมูลซื้อมีราคาขายเกินกว่า 5 ล้านบาท จะต้องวางประกันไม่ต่ำกว่า 200,000 บาท

เงื่อนไขการเข้าประมูลซื้อสินทรัพย์รอการขาย

 1. ผู้เข้าประมูลซื้อจะต้องตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับสินทรัพย์ที่จะซื้อตามสถานที่ที่ปรากฏในประกาศขายสินทรัพย์รอการขายของธนาคารโดยธนาคารถือว่าผู้เข้าประมูลทราบและยอมรับถึงสภาพทรัพย์ รวมถึงการถูกบุกรุก รอนสิทธิ์ นั้นโดยละเอียดครบถ้วนแล้ว
 2. ผู้เข้าประมูลซื้อต้องนำหลักประกันพร้อมเอกสารหลักฐานให้เจ้าหน้าที่ธนาคารก่อนเข้าประมูล เพื่อรับบัตรสำหรับใช้ในการประมูล และใบรับเงินประกัน
 3. ผู้เข้าประมูลซื้อจะต้องนั่งในสถานที่ที่จัดไว้ และประมูลซื้อตามลำดับรายการสินทรัพย์รอการขายที่ประสงค์จะซื้อ
 4. ผู้ชนะการประมูลต้องนำเงินประกันการเข้าประมูลซื้อ ชำระเป็นค่ามัดจำ และทำสัญญาจะซื้อจะขายกับธนาคารในวันที่ประมูลซื้อ ตามแบบสัญญาที่ธนาคารกำหนด ภายในวันเดียวกับวันประกาศผลการประมูล และจะต้องชำระเงินมัดจำการซื้อสินทรัพย์เป็นจำนวนเงินร้อยละ 20 ของราคาสินทรัพย์ที่จะซื้อจะขายภายใน 15 วันปฏิทินโดยให้ถือเอาเงินประกันการ ประมูลซื้อสินทรัพย์ เป็นส่วนหนึ่งของเงินมัดจำตามสัญญาจะซื้อจะขายสินทรัพย์ด้วย ส่วนจำนวนเงินที่เหลือผู้ซื้อจะต้องชำระให้ครบถ้วนภายใน 30 วัน ปฏิทินนับตั้งแต่วันที่ประมูลซื้อ หรือตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาจะซื้อจะขาย
 5. หากสินทรัพย์ที่จะซื้อจะขายเป็นสินทรัพย์ที่ธนาคาร มีภาระผูกพัน ซึ่งจะต้องให้สิทธิลูกหนี้หรือบุคคลอื่น ผู้มีสิทธิซื้อคืน ซื้อคืนก่อนเป็นลำดับแรก ตามเงื่อนไขของสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ระหว่างธนาคารกับลูกหนี้ของธนาคาร และ/หรือสัญญาเช่าสินทรัพย์ผู้จะซื้อ จะซื้อสินทรัพย์ตามสัญญาจะซื้อจะขายสินทรัพย์ได้เมื่อลูกหนี้หรือบุคคลผู้มีสิทธิซื้อคืนจากธนาคาร สละสิทธิ์ หรือไม่ใช้สิทธิซื้อคืนสินทรัพย์ที่จะซื้อจะขายดังกล่าวแล้ว
 6. กรณีที่ผู้ชนะการประมูล ไม่เข้าทำสัญญาจะซื้อจะขายสินทรัพย์ภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้ถือว่าผู้ชนะการประมูลสละสิทธิการซื้อสินทรัพย์ และธนาคารมีสิทธิริบเงินประกันการเข้าประมูลซื้อสินทรัพย์ รวมถึงเงินจำนวนอื่นใดที่ผู้ชนะการการประมูลได้ชำระไว้แล้วต่อธนาคาร
 7. ในกรณีกำหนดวันชำระราคาสินทรัพย์ที่จะซื้อจะขายหรือเงินจำนวนอื่นใดที่ผู้ชนะการประมูลจะต้องชำระให้แก่ธนาคารตรงกับวันหยุดทำการ ให้ผู้ชนะการประมูลชำระในวันทำการถัดไป
 8. ภายหลังการประกาศผล การประมูลผู้ไม่ชนะการประมูล สามารถรับหลักประกันการเข้าประมูลซื้อสินทรัพย์คืนจากธนาคารได้ในวันเดียวกัน
 9. ค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์สิน ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นตามสัญญา ผู้จะซื้อจะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด
 10. ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงราคา เงื่อนไข หรือวิธีการใดๆ ก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

เชิญชวนผู้บริหารภาครัฐ / เอกชน ผู้นำเกษตร และอุสาหกรรมเกษตรรุ่นใหม่ ร่วมพาธุรกิจเกษตรไทยก้าวไกลไป กับหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมดิจิทัลด้านธุรกิจเกษตร รุ่น 3

depa ขอเชิญชวนผู้บริหารภาครัฐ / เอกชน ผู้นำเกษตร และอุสาหกรรมเกษตรรุ่นใหม่ ร่วมพาธุรกิจเกษตรไทยก้าวไ …

Read More →

ธนาคารออมสิน ออกมาตรการเร่งด่วนบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ ลูกหนี้รายย่อย ที่ขาดรายได้ ถูกเลิกจ้าง หรือมีรายได้ลดลงจากผลกระทบสถานการณ์ระบาดของโควิด 19

ธนาคารออมสิน ออกมาตรการเร่งด่วนบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ ลูกหนี้รายย่อย ที่ขาดรายได้ ถูกเลิกจ้าง หรื …

Read More →

ขอเชิญเข้าร่วม สัมมนาเสมือนจริง The Cities 4.0 Conference 2021 ครั้งที่ 4

ขอเชิญเข้าร่วม สัมมนาเสมือนจริง The Cities 4.0 Conference 2021 ครั้งที่ 4กลุ่มอุตสาหกรรม-รัฐบาลมาเลเ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce