Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

ประธานกรรมการหอการค้าไทยฯ กับความเห็นในการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ ปี2561

นายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ได้ยื่นหนังสือต่อนายกรัฐมนตรี เกี่ยวกับความเห็นในการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ ปี2561 โดยเห็นด้วยกับการปรับขึ้นค่าจ้าง แต่ไม่ควรปรับขึ้นในอัตราเดียวกันทั่วประเทศ เพราะจะเกิกดผลเสียในแง่ของเศรษฐกิจ และมีความเห็นให้ช่วยดูแลธุรกิจขนาดกลางและย่อม ในด้านต้นทุนด้วย

อ่านข่าวฉบับเต็มได้ที่ http://www.thaipost.net/home/?q=node/40203

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

เชิญชวนผู้บริหารภาครัฐ / เอกชน ผู้นำเกษตร และอุสาหกรรมเกษตรรุ่นใหม่ ร่วมพาธุรกิจเกษตรไทยก้าวไกลไป กับหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมดิจิทัลด้านธุรกิจเกษตร รุ่น 3

depa ขอเชิญชวนผู้บริหารภาครัฐ / เอกชน ผู้นำเกษตร และอุสาหกรรมเกษตรรุ่นใหม่ ร่วมพาธุรกิจเกษตรไทยก้าวไ …

Read More →

ธนาคารออมสิน ออกมาตรการเร่งด่วนบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ ลูกหนี้รายย่อย ที่ขาดรายได้ ถูกเลิกจ้าง หรือมีรายได้ลดลงจากผลกระทบสถานการณ์ระบาดของโควิด 19

ธนาคารออมสิน ออกมาตรการเร่งด่วนบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ ลูกหนี้รายย่อย ที่ขาดรายได้ ถูกเลิกจ้าง หรื …

Read More →

ขอเชิญเข้าร่วม สัมมนาเสมือนจริง The Cities 4.0 Conference 2021 ครั้งที่ 4

ขอเชิญเข้าร่วม สัมมนาเสมือนจริง The Cities 4.0 Conference 2021 ครั้งที่ 4กลุ่มอุตสาหกรรม-รัฐบาลมาเลเ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce