ประชุมใหญ่สามัญสมาชิกหอการค้าเชียงใหม่ ประจำปี 2566 และเลือกตั้งคณะกรรมการ สมัยที่ 24

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมใหญ่สามัญสมาชิกหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2566 และเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ สมัยที่ 24 ปีบริหาร​ พ.ศ. 2566 - 2567

วันที่ 25 มีนาคม 2566 หอการค้าเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย คณะกรรมการสมัยที่ 23 กำหนด​จัด “ประชุมใหญ่สามัญสมาชิกหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2566 และเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ สมัยที่ 24 พ.ศ. 2566 – 2567” ตามข้อบังคับหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ข้อ 33 ให้มีการประชุมใหญ่ของสมาชิกประจำปีภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันสิ้นปี หอการค้าฯ​ ในการ​นี้​ ได้รับเกียรติจาก​ นายวีรพันธ์​ ฤทธิ์พงศ์ รอง​ผู้ว่าราชการจังหวัดนเชียงใหม่​ เป็นผู้แทน​ผู้​ว่าราชการ​จังหวัด​เชียงใหม่​ ในฐานะนายทะเบียนหอการค้าประจำจังหวัดเชียงใหม่​ เข้าร่วม​ประชุม​ฯ​ ใน่วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 – 17.00 น. ณ ห้อง @นิมมาน ชั้น 5 โรงแรมยู นิมมานเชียงใหม่ ถนนห้วยแก้ว

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมใหญ่สามัญสมาชิกหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2566 และเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ สมัยที่ 24 ปีบริหาร​ พ.ศ. 2566 - 2567

โดยในปี 2566 มีการเลือกตั้งคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ชุดใหม่ สมัยที่ 24 ประจำปีบริหาร พ.ศ. 2566 – 2567 แทนคณะกรรมการชุดปัจจุบัน ที่หมดวาระลงในวันเดียวกัน

ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารงานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่เป็นไปโดยต่อเนื่อง ตรงตามวัตถุประสงค์ในอันที่จะส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาการดำเนินธุรกิจให้เกิดประโยชน์สูงสุดของสมาชิก และเพื่อให้เป็นองค์กรภาคเอกชนในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดและของประเทศโดยส่วนรวมต่อไป

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมใหญ่สามัญสมาชิกหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2566 และเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ สมัยที่ 24 ปีบริหาร​ พ.ศ. 2566 - 2567

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าฯ ร่วมงาน Grand opening “ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสารสกัดเนื้อผลกาแฟ (Coffogenic)”

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงาน Grand opening “ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสารสกัดเนื้อผลกาแฟ (Coffoge …

Read More →

หอการค้าฯ ร่วมงาน “การสัมมนาการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ โอกาสและแนวทางขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคเหนือ”

วันที่ 7 มิถุนายน 2566 ดร.กอบกิจ อิสรชีววัฒน์ รองประธานกรรมการ เป็นผู้แทนในนามประธานกรรมการ ร่วมงาน …

Read More →

คณะกรรมการหอการค้าฯ ร่วมกิจกรรมสัมมนา VMO สมัยที่ 24

เมื่อระหว่างวันที่ 1-3 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce