ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณฑิต สาขาวชานวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดหลักสูตรปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณฑิต สาขาวชานวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

ซึ่งเป็นหลักสูตรแรกของวิทยาเขตนครสวรรค์ จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ ลงเรียนหลักสูตรในสาขาวิชานี้ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บนฐานองค์ความรู้เดิมหรือที่สนใจ จากการเรียนรู้ร่วมกันในการปฎิบัติในสถานการณ์จริงฯ

รายละเอียดเพิ่มเติม https://na.mahidol.ac.th/th/

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 083-9621645

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)

Read More →

หลักสูตร Digital Transformation: e-Document

สำหรับ SMEs ที่อยู่เชียงใหม่ หรือพื้นที่ใกล้เคียง โอกาสของคุณมาถึงแล้ว พบหลักสูตรสุด Exclusive กับ D …

Read More →

ประชาสัมพันธ์มหกรรมร่วมใจแก้หนี้สัญจร ครั้งที่ 3 จังหวัดเชียงใหม่

📣มหกรรมร่วมใจแก้หนี้สัญจร ครั้งที่ 3 จังหวัดเชียงใหม่ สำหรับพี่น้องชาวเหนือ มาพบกันวันที่ 16-18 ธันว …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce