ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณฑิต สาขาวชานวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดหลักสูตรปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณฑิต สาขาวชานวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

ซึ่งเป็นหลักสูตรแรกของวิทยาเขตนครสวรรค์ จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ ลงเรียนหลักสูตรในสาขาวิชานี้ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บนฐานองค์ความรู้เดิมหรือที่สนใจ จากการเรียนรู้ร่วมกันในการปฎิบัติในสถานการณ์จริงฯ

รายละเอียดเพิ่มเติม https://na.mahidol.ac.th/th/

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 083-9621645

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วม “การประชุมการขับเคลื่อนและติดตามผลการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคเหนือ (Northern Economic Corridor : NEC Creative LANNA)”

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วม “การปร …

Read More →

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน LANNA EXPO 2022

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ (นายสมฤทธิ์ ไหคำ, นายอาคม สุวรรณกัน …

Read More →

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศประจำประเทศไทย

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ( นายพัลลภ แซ่จิว,นายอาคม สุวรรณกันธา) เป็ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce