Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

ประชาสัมพันธ์ การสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 6

? สำนักงาน ก.พ.ร. ได้ดำเนินการจัดการศึกษาอบรมหลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 6 เพื่อมุ่งเน้นและส่งเสริมให้ผู้บริหารที่ได้เข้ารับการศึกษาอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารประเทศ เพื่อประโยชน์ของประชาชน

? ระยะเวลาการรับสมัคร 7 พ.ย. 61 – 20 ก.พ. 62

สมัครได้ที่ http://igpthai.org/GGSD6/file/No2.pdf หนังสือยินยอมจากหัวหน้าหน่วยงาน http://igpthai.org/GGSD6/file/No3.pdf

? ระยะเวลาการฝึกอบรม 9 มีนาคม – 30 กันยายน 2562 (เฉพาะวันเสาร์) เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงาน ก.พ.ร. ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ (แจ้งวัฒนะ)

? สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. http://www.igpthai.org/

เบอร์โทร 0 2141 9021, 09 8624 1559

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมหารือการจัดงาน Lanna Expo 2021

ในวันที่ 19 เมษายน 2564 นายสันติ เหล่าพาณิชย์กุล กรรมการนายทะเบียนหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมป …

Read More →

เชิญชวนร่วมกิจกรรม วันทรัพย์สินทางปัญญาโลก ประจำปี 2564 ( World IP Day )

เนื่องด้วยองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก ได้กำหนดให้วันที่ 26 เมษายนของทุกปี เป็นวันทรัพย์สินทางปัญญาโล …

Read More →

เชิญชวนสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับกลาง (นงก.) รุ่นที่ 3

สำนักนักงบประมาณกำหนดจัดการศึกษาอบรม ” หลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับกลาง ” (นงก.) รุ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce