Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Hotel) ปี 2562

? ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Hotel) ปี 2562

จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับประสานจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จะดำเนินโครงการส่งเสริมโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Hotel) ปี 2562 เพื่อส่งเสริมศักยภาพสถานประกอบการให้เกิดการใช้ทรัพยากร พลังงาน อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีเพื่อยกระดับมาตรฐานการบริการ

ผู้ประกอบการท่านใดสนใจเข้าร่วมโครงการส่งแบบแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการ ไปยังกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

? ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมที่

084-769-7595( นายคมสันต์ จันทราภา)

E-Mail:komsun_jan@hotmail.co.th

FAX:02 298 5653

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

ข่าว ธปท. ​ฉบับที่ 66/2563 เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน ครั้งที่ 6/2563

ข่าว ธปท. ​ฉบับที่ 66/2563 เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน ครั้งที่ 6/2563 ​    …

Read More →

ข่าว ธปท. ​ฉบับที่ 65/2563 เรื่อง แบงก์ชาติยกเครื่องการรายงานข้อมูลของสถาบันการเงินให้เท่าทันโลกใหม่

ข่าว ธปท. ​ฉบับที่ 65/2563 เรื่อง แบงก์ชาติยกเครื่องการรายงานข้อมูลของสถาบันการเงินให้เท่าทันโลกใหม่ …

Read More →

ขอเชิญชวนผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาธุรกิจและเกษตรกรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Transformation Voucher)

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญชวนผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาธุรกิจและเกษตรกรประยุกต์ …

Read More →
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!