Chiang Mai Chamber of Commerce

ประชาสัมพันธ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ “กาแฟเขาทะลุ”

ประชาสัมพันธ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ “กาแฟเขาทะลุ”

กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ได้ประกาศขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งทางภูมิศาสตร์”กาแฟเขาทะลุ”ทะเบียนเลขที่ สช59100075 เมือวันที่31 มีนาคม 59ซึ่งกาแฟเขาทะลุมีลักษณะเด่นคือเป็นกาแฟพันธู์โรบัสต้ามีผลการแฟสุกสีแดงสารกาแฟสีน้ำตาลอ่อนเป็นกาแฟคั่วที่มีระดับการคั่วที่มีระดับการคั่วแบบอ่อน การคั่วแบบกลาง การคั่วแบบละเอียด  รสชาติขมเข้มมีคาเฟอินร้อยละ0.5 – 2.5ของนำ้หนักปลูกบนพื้นที่ระดับความสูง 200-300 เมตรจากระดับน้ำทะเล ขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การประกาศขึ้นทะเบียนสิ่งปลูกสร้างบ่งชี้ภูมิศาสตร์

012344 6

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าฯ ร่วมต้อนรับเอกอัครราชทูตมาเลเซีย

วันที่ 26 กันยายน 2565 นายสมฤทธิ์ ไหคำ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนในนามประธา …

Read More →

หอการค้าฯ ร่วมประชุมหารือกับ เอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทย

วันที่ 26 กันยายน 2565 นายสมฤทธิ์ ไหคำ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนในนามประธา …

Read More →

การประชุมสามัญคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ สมัยที่ 23 ครั้งที่ 6/2565 ประจำเดือนกันยายน

วันที่ 23 กันยายน 2565 คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce