Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

ประชาสัมพันธ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ “กาแฟเขาทะลุ”

ประชาสัมพันธ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ “กาแฟเขาทะลุ”

กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ได้ประกาศขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งทางภูมิศาสตร์”กาแฟเขาทะลุ”ทะเบียนเลขที่ สช59100075 เมือวันที่31 มีนาคม 59ซึ่งกาแฟเขาทะลุมีลักษณะเด่นคือเป็นกาแฟพันธู์โรบัสต้ามีผลการแฟสุกสีแดงสารกาแฟสีน้ำตาลอ่อนเป็นกาแฟคั่วที่มีระดับการคั่วที่มีระดับการคั่วแบบอ่อน การคั่วแบบกลาง การคั่วแบบละเอียด  รสชาติขมเข้มมีคาเฟอินร้อยละ0.5 – 2.5ของนำ้หนักปลูกบนพื้นที่ระดับความสูง 200-300 เมตรจากระดับน้ำทะเล ขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การประกาศขึ้นทะเบียนสิ่งปลูกสร้างบ่งชี้ภูมิศาสตร์

012344 6

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมพิธีเปิดเส้นทางใหม่ เที่ยวบินปฐมฤกษ์เส้นทาง เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน

ในวันที่ 9 เมษายน 2564 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นางสาวกันชกา สุวณิชย์ รองประธานหอการค้าจังหวัด …

Read More →

หอการค้าฯ เข้าร่วมประชุมนานาชาติ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเมืองสร้างสรรค์ ( Chiang Mai Creative Cities Network Forum 2021 )

ระหว่างวันที่ 9-10 เมษายน 2564 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นางสาวกันชกา สุวณิชย์ รองประธานหอการค้ …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมประชุมพิจารณาร่างแผนแนวทางการจัดตั้งมูลนิธิเชียงใหม่เมืองมรดกโลก

ในวันที่ 6 เมษายน 2564 นายวรพรรธน์ ชุติมา รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมพิจารณาร่า …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce