Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

ประชาสัมพันธ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ “กาแฟเขาทะลุ”

ประชาสัมพันธ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ “กาแฟเขาทะลุ”

กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ได้ประกาศขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งทางภูมิศาสตร์”กาแฟเขาทะลุ”ทะเบียนเลขที่ สช59100075 เมือวันที่31 มีนาคม 59ซึ่งกาแฟเขาทะลุมีลักษณะเด่นคือเป็นกาแฟพันธู์โรบัสต้ามีผลการแฟสุกสีแดงสารกาแฟสีน้ำตาลอ่อนเป็นกาแฟคั่วที่มีระดับการคั่วที่มีระดับการคั่วแบบอ่อน การคั่วแบบกลาง การคั่วแบบละเอียด  รสชาติขมเข้มมีคาเฟอินร้อยละ0.5 – 2.5ของนำ้หนักปลูกบนพื้นที่ระดับความสูง 200-300 เมตรจากระดับน้ำทะเล ขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การประกาศขึ้นทะเบียนสิ่งปลูกสร้างบ่งชี้ภูมิศาสตร์

012344 6

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับ พานิชย์จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายรัช …

Read More →

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการการยกระดับการวิจัยและพัฒนาของผู้ประกอบการด้วยเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน ววน.(RD facilities Boost up)

โครงการดีๆ สำหรับผู้ประกอบการไม่ว่าคุณจะเป็นบุคคลธรรมดา วิสาหกิจชุมชน หรือนิติบุคคล โครงการการยกระดั …

Read More →

การแถลงข่าวภาวะเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ปี 2564 และไตรมาส 1 ปี 2565 และแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ ไตรมาส 2 ปี 2565

  วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมก …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce