Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมสัมนาในเดือนกันยายน2561โดยสภาวิชาชีพบัญชี

           ด้วยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานสาขาเชียงใหม่ ได้กำหนดจัดงานอบรมสัมมนาในเดือนกันยายน 2561 หลักสูตร “สรุปสาระสำคัญและประเด็นปัญหาของ TFRS for NPAEs” โดย ดร.ศิลปพร ศรีจั่นเพชร อาจารย์ประจำภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วันเสาร์ที่ 29 กันยายน 2561 เวลา 08.30-17.00 น. ณ ห้องประชุมทิพย์พิมาน โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว

เพื่อสรุปหลักการและแนวทางในการปฏิบัติตามข้อกำหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (TFRS for NPAEs) และปัญหาในทางปฏิบัติทางการบัญชีที่นักบัญชีในกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะควรทำความเข้าใจให้ชัดเจนยิ่งขึ้น สภาวิชาชีพบัญชีฯสำนักงานสาขาเชียงใหม่จึงเห็นควรให้มีการจัดการอบรมครั้งนี้ขึ้น โดยได้เรียนเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มากด้วยประสบการณ์ในเรื่องนี้มาร่วมพูดคุยให้ความรู้ความ เข้าใจ พร้อมถาม/ตอบประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการ ปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าว เพื่อให้ท่านสามารถนำความรู้ทีได้ไปปรับใช้ให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างแท้จริง

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมพร้อมใบสมัครอบรมสัมมนาได้ที่ http://bit.ly/2MjkjEL

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
เพื่อไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมที่พัฒนาต่อยอดธุรกิจของคุณ
อย่าลืม!!! ติดดาว ตั้ง SEE FIRST หรือ
เห็นโพสต์ก่อน เพจหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่
แอด Line@ : @eli8851q
อ่านเนื้อหาทั้งหมดของเราได้ที่ http://www.cmchamber.com

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

ธนาคารออมสิน ออกมาตรการเร่งด่วนบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ ลูกหนี้รายย่อย ที่ขาดรายได้ ถูกเลิกจ้าง หรือมีรายได้ลดลงจากผลกระทบสถานการณ์ระบาดของโควิด 19

ธนาคารออมสิน ออกมาตรการเร่งด่วนบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ ลูกหนี้รายย่อย ที่ขาดรายได้ ถูกเลิกจ้าง หรื …

Read More →

ขอเชิญเข้าร่วม สัมมนาเสมือนจริง The Cities 4.0 Conference 2021 ครั้งที่ 4

ขอเชิญเข้าร่วม สัมมนาเสมือนจริง The Cities 4.0 Conference 2021 ครั้งที่ 4กลุ่มอุตสาหกรรม-รัฐบาลมาเลเ …

Read More →

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมสนับสนุนข้าวสาร 200 ถุง ในกิจกรรม โครงการคีตล้านนา มหากุศล (CSR เชียงใหม่ สายใยบุญ) “หัวอกแม่ แชร์ซาวบาท”

“อิ่มบุญผู้ให้ อิ่มใจผู้รับ” หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมสนับสนุนข้าวสาร จำนวน 200 กิโล …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce