Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียน SME เพื่อจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐฯ

📣 ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียน SME เพื่อจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
มติคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดพัสดุเเละวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. … ซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา โดยมีสาระสำคัญในการให้สิทธิประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ ได้แก่
1. กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐ จัดซื้อจัดจ้างสินค้าหรือบริการจากผู้ประกอบการ SME ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30
2. กำหนดให้เเต้มต่อด้านราคาแก่ SME ร้อยละ 10 กรณีจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ทั้งนี้เงื่อนไขสำคัญที่ผู้ประกอบการ SME จะได้รับสิทธิ์ดังหล่าว จะต้องเป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนภายใต้ระบบ Online ของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางเเละขนาดย่อม ที่ thaismegp.com เท่านั้น ในการนี้หอการค้าฯจึงประชาสัมพันธ์ข้อมูลดังกล่าวนี้ เพื่อสมาชิก SME เพื่อเร่งลงทะเบียน รักษาสิทธิประโยชน์จากการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐตามร่างกฎกระทรวงฯ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

เปิดรับ 8 ผู้แทนชุมชนเพื่อออกมาเคลื่อนไหวและเปลี่ยนแปลงสังคมไทยให้ไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้น

📣 ชาวเชียงใหม่ อย่ารอช้า นี่คือโอกาสของคุณ! สินวัฒนา คราวด์ฟันดิงเปิดรับ 8 ผู้แทนชุมชนเพื่อออกมาเคลื …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ เข้าพบแสงดความยินดีกับผู้ว่าราชการเชียงใหม่ ในนามกกร.

ในวันที่ 12 ตุลาคม 2564 ในนามคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน (กกร.) จังหวัดเชียงใหม่ นำโดย หอการค้าจังหวัดเชี …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

วันที่ 11 ตุลาคม 2564 ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ (นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์) พร้อมด้วยรองประ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce