Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียน SME เพื่อจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐฯ

📣 ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียน SME เพื่อจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
มติคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดพัสดุเเละวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. … ซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา โดยมีสาระสำคัญในการให้สิทธิประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ ได้แก่
1. กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐ จัดซื้อจัดจ้างสินค้าหรือบริการจากผู้ประกอบการ SME ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30
2. กำหนดให้เเต้มต่อด้านราคาแก่ SME ร้อยละ 10 กรณีจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ทั้งนี้เงื่อนไขสำคัญที่ผู้ประกอบการ SME จะได้รับสิทธิ์ดังหล่าว จะต้องเป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนภายใต้ระบบ Online ของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางเเละขนาดย่อม ที่ thaismegp.com เท่านั้น ในการนี้หอการค้าฯจึงประชาสัมพันธ์ข้อมูลดังกล่าวนี้ เพื่อสมาชิก SME เพื่อเร่งลงทะเบียน รักษาสิทธิประโยชน์จากการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐตามร่างกฎกระทรวงฯ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมพิธีเปิดเส้นทางใหม่ เที่ยวบินปฐมฤกษ์เส้นทาง เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน

ในวันที่ 9 เมษายน 2564 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นางสาวกันชกา สุวณิชย์ รองประธานหอการค้าจังหวัด …

Read More →

หอการค้าฯ เข้าร่วมประชุมนานาชาติ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเมืองสร้างสรรค์ ( Chiang Mai Creative Cities Network Forum 2021 )

ระหว่างวันที่ 9-10 เมษายน 2564 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นางสาวกันชกา สุวณิชย์ รองประธานหอการค้ …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมประชุมพิจารณาร่างแผนแนวทางการจัดตั้งมูลนิธิเชียงใหม่เมืองมรดกโลก

ในวันที่ 6 เมษายน 2564 นายวรพรรธน์ ชุติมา รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมพิจารณาร่า …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce