ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียน SME เพื่อจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐฯ

📣 ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียน SME เพื่อจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
มติคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดพัสดุเเละวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. … ซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา โดยมีสาระสำคัญในการให้สิทธิประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ ได้แก่
1. กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐ จัดซื้อจัดจ้างสินค้าหรือบริการจากผู้ประกอบการ SME ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30
2. กำหนดให้เเต้มต่อด้านราคาแก่ SME ร้อยละ 10 กรณีจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ทั้งนี้เงื่อนไขสำคัญที่ผู้ประกอบการ SME จะได้รับสิทธิ์ดังหล่าว จะต้องเป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนภายใต้ระบบ Online ของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางเเละขนาดย่อม ที่ thaismegp.com เท่านั้น ในการนี้หอการค้าฯจึงประชาสัมพันธ์ข้อมูลดังกล่าวนี้ เพื่อสมาชิก SME เพื่อเร่งลงทะเบียน รักษาสิทธิประโยชน์จากการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐตามร่างกฎกระทรวงฯ

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

“โครงการประกวดสุดยอดธุรกิจนวัตกรรมมประเทศไทย รอบภูมิภาค (ภาคเหนือ) รุ่นที่ 2 นิลมังกร แคมเปญ”

“โครงการประกวดสุดยอดธุรกิจนวัตกรรมมประเทศไทย รอบภูมิภาค (ภาคเหนือ) รุ่นที่ 2 นิลมังกร แคมเปญ”— …

Read More →

“การปิดฉากของศูนย์การค้าเชียงใหม่และการอยู่รอดของ SMEs”

การเปลี่ยนแปลงที่สร้างตำนานให้ชาวเชียงใหม่ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมในกิจกรรม CCC Academy . วันพุธ ที่ 29 …

Read More →

หอการค้าไทย เชิญร่วมการสัมมนา “Connect North Forum ครั้งที่ 3️”

ข่าวประชาสัมพันธ์จากหอการค้าไทย . ขอเชิญร่วมการสัมมนา “Connect North Forum ครั้ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce