Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียน SME เพื่อจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐฯ

📣 ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียน SME เพื่อจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
มติคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดพัสดุเเละวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. … ซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา โดยมีสาระสำคัญในการให้สิทธิประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ ได้แก่
1. กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐ จัดซื้อจัดจ้างสินค้าหรือบริการจากผู้ประกอบการ SME ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30
2. กำหนดให้เเต้มต่อด้านราคาแก่ SME ร้อยละ 10 กรณีจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ทั้งนี้เงื่อนไขสำคัญที่ผู้ประกอบการ SME จะได้รับสิทธิ์ดังหล่าว จะต้องเป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนภายใต้ระบบ Online ของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางเเละขนาดย่อม ที่ thaismegp.com เท่านั้น ในการนี้หอการค้าฯจึงประชาสัมพันธ์ข้อมูลดังกล่าวนี้ เพื่อสมาชิก SME เพื่อเร่งลงทะเบียน รักษาสิทธิประโยชน์จากการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐตามร่างกฎกระทรวงฯ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

ธนาคารออมสิน ออกมาตรการเร่งด่วนบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ ลูกหนี้รายย่อย ที่ขาดรายได้ ถูกเลิกจ้าง หรือมีรายได้ลดลงจากผลกระทบสถานการณ์ระบาดของโควิด 19

ธนาคารออมสิน ออกมาตรการเร่งด่วนบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ ลูกหนี้รายย่อย ที่ขาดรายได้ ถูกเลิกจ้าง หรื …

Read More →

ขอเชิญเข้าร่วม สัมมนาเสมือนจริง The Cities 4.0 Conference 2021 ครั้งที่ 4

ขอเชิญเข้าร่วม สัมมนาเสมือนจริง The Cities 4.0 Conference 2021 ครั้งที่ 4กลุ่มอุตสาหกรรม-รัฐบาลมาเลเ …

Read More →

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมสนับสนุนข้าวสาร 200 ถุง ในกิจกรรม โครงการคีตล้านนา มหากุศล (CSR เชียงใหม่ สายใยบุญ) “หัวอกแม่ แชร์ซาวบาท”

“อิ่มบุญผู้ให้ อิ่มใจผู้รับ” หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมสนับสนุนข้าวสาร จำนวน 200 กิโล …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce