Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียน SME เพื่อจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐฯ

📣 ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียน SME เพื่อจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
มติคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดพัสดุเเละวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. … ซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา โดยมีสาระสำคัญในการให้สิทธิประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ ได้แก่
1. กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐ จัดซื้อจัดจ้างสินค้าหรือบริการจากผู้ประกอบการ SME ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30
2. กำหนดให้เเต้มต่อด้านราคาแก่ SME ร้อยละ 10 กรณีจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ทั้งนี้เงื่อนไขสำคัญที่ผู้ประกอบการ SME จะได้รับสิทธิ์ดังหล่าว จะต้องเป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนภายใต้ระบบ Online ของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางเเละขนาดย่อม ที่ thaismegp.com เท่านั้น ในการนี้หอการค้าฯจึงประชาสัมพันธ์ข้อมูลดังกล่าวนี้ เพื่อสมาชิก SME เพื่อเร่งลงทะเบียน รักษาสิทธิประโยชน์จากการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐตามร่างกฎกระทรวงฯ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าเชียงใหม่ร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการสร้างเครือข่ายฯ

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ และดร.กอบกิจ …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ร่วมประชุมพร้อมคณะกรรมการหอการค้าไทย

วันที่ 19 มกราคม 2565 คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการห …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง หอการค้า 17 จังหวัดภาคเหนือ กับ 14 มหาวิทยาลัยเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น. นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce