วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนการดำเนินงาน ของหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่
สมัยที่ 23 ประจำปี 2564-2565