วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนการดำเนินงาน ของหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่
สมัยที่ 21 ประจำปี 2560-2561

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ในฐานะที่เป็นองค์กรตัวแทนของภาคเอกชน และเป็นสถาบันที่ได้รับการยอมรับทั้งในระดับจังหวัดและระดับประเทศ ตลอดระยะเวลา 40 ปี ที่ผ่านมา หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ได้ทำหน้าที่ และดำรงบทบาทส่งเสริมการดำเนินธุรกิจของสมาชิก ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ของจังหวัดมาอย่างต่อเนื่องอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งในด้านการมีบทบาทในนโยบายสาธารณะ และการจัดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ โดยมีคณะกรรมการบริหารสานต่อเจตนารมณ์ของผู้ร่วมก่อตั้งมาถึง 20 สมัย

ซึ่งปัจจุบันองค์กรหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ได้เติบโต และพัฒนาการทั้งในด้านองค์กร และบุคลากร เพื่อตอบสนองความต้องการของสมาชิก และสังคมของจังหวัดเชียงใหม่อย่างเข้มแข็ง และยังคงจะร่วมพัฒนาเศรษฐกิจของสมาชิกและโดยส่วนรวม พร้อมก้าวไปสู่อนาคตที่ยั่งยืน คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ สมัยที่ 21 พ.ศ. 2560-2561 จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ร่วมกันว่า

“องค์กรเข้มแข็ง สมาชิกยั่งยืน ฟื้นเศรษฐกิจเชียงใหม่สู่ยุคดิจิตอล”

โดยได้กำหนดพันธกิจ 3 ด้าน ดังนี้

 1. มุ่งมั่นส่งเสริมองค์กรหอการค้าฯ ให้เข้มแข็ง โดยการพัฒนาศักยภาพขององค์กรในภาพรวมในระดับคณะกรรมการ และสำนักงานเลขาธิการหอการค้า โดยใช้หลักการบริหารสมัยใหม่ที่มุ่งสู่เป้าหมาย ตามวิสัยทัศน์ – พันธกิจ ยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ร่วมกัน
 2. สานประโยชน์สู่มวลหมู่สมาชิกให้มีความชัดเจน ตอบสนองความต้องการของสมาชิกเป็นหลัก โดยกำหนดยุทธศาสตร์และโครงการของหอการค้าฯ ให้สอดคล้องกับความต้องการของสมาชิกในภาพรวม เพื่อให้สมาชิกฯ มีความเชื่อมั่นและสนับสนุนการดำเนินงานหอการค้าอย่างยั่งยืน
 3. ส่งเสริมและฟื้นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจเชียงใหม่  ก้าวสู่เศรษฐกิจดิจิตอล เพื่อให้เป็นเมืองที่เติบโตภายใต้ Digital Economy  และ Smart City

ทั้งนี้ ได้กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ แนวทางและแผนการดำเนินงาน ดังนี้

นโยบายที่ 1  มุ่งมั่นส่งเสริมองค์กรหอการค้าฯ ให้เข้มแข็ง โดยการพัฒนาศักยภาพขององค์กรในภาพรวมในระดับคณะกรรมการ และสำนักงานเลขาธิการหอการค้า โดยใช้หลักการบริหารสมัยใหม่ที่มุ่งสู่เป้าหมาย ตามวิสัยทัศน์ – พันธกิจ ยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ร่วมกัน โดยพัฒนากระบวนการทำงาน ที่ทันสมัยโดยใช้ระบบดิจิตอลมาใช้เพิ่มขึ้น มีการสื่อสารที่ดี ตลอดจนให้ความสำคัญกับการบริหารด้านงบประมาณ และการเงินที่เข้มแข็ง เพื่อมุ่งสู่ความเป็นองค์กรภาคเอกชนที่เข้มแข็ง

แนวทางและแผนการดำเนินงาน

 1. การปรับโครงสร้างการบริหารงานของหอการค้าฯ ทั้งระบบเพื่อให้องค์กรเข้มแข็งในระยะยาว โดยเฉพาะด้านบุคลากร ได้แก่ คณะกรรมการ ที่ปรึกษา บุคลากรที่มีศักยภาพ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ประจำสำนักเลขาธิการหอการค้าฯ มาร่วมสนับสนุนการทำงานของหอการค้าฯ และการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรอย่างใกล้ชิดต่อเนื่อง และให้ความสำคัญกับการสื่อสารภายในองค์กร (Internal Communication) เพื่อสู่เป้าหมายเดียวกัน
 2. นำเทคโนโลยีดิจิตอลมาใช้ในกระบวนการบริหารจัดการภายใน ด้านฐานข้อมูลเศรษฐกิจ ฐานข้อมูลสมาชิก โดยเน้นการมีคุณภาพ มีมาตรฐานในการให้บริการแก่สมาชิกและสังคม เพื่อให้ได้รับการยอมรับในการเป็นองค์กรภาคเอกชนที่ยอดเยี่ยมในระดับประเทศอย่างต่อเนื่อง
 3. มุ่งเน้นการสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินให้แก่หอการค้า โดยบริหารงบประมาณและการเงินที่โปร่งใส่ พร้อมกับการสร้าง Branding กิจกรรมที่จะสร้างรายได้ให้หอการค้าฯ เป็นประจำทุกปี ได้แก่ งานแสดงสินค้า การจัดงานเชื่อมโยงทางธุรกิจ รวมถึงการระดมทุนก่อสร้างสำนักงานหอการค้าเชียงใหม่เชียงใหม่แห่งใหม่ภายในสมัยที่ 21 ผ่านวาระการครบรอบการดำเนินงานหอการค้าฯ ครบ 40 ปี 20 สมัยการบริหารงาน
 4. การยึดหลักการบริหารจัดการองค์กรที่มุ่งเน้นผลงาน (Output) ที่ชัดเจน มีมาตรฐาน โดยมีการวิเคราะห์โครงการให้สอดคล้องกับพันธกิจ ยุทธศาสตร์ของหอการค้าฯ รวมถึงจัดโครงสร้างบุคลากรตามพันธกิจที่กำหนดไว้
 5. สร้างระบบการตรวจสอบ ติดตามการบริหารงานจากภายนอก (Outside–In) รวมถึงการนำหลักธรรมาภิบาล มาใช้ในองค์กร เพื่อให้เกิดการปรับตัว ตรวจสอบได้ โปร่งใส และปรับทิศทางวิสัยทัศน์ นโยบาย แผนงานที่ไม่ตรงกับสถานการณ์ อย่างต่อเนื่อง

นโยบายที่ 2  สานประโยชน์สู่มวลหมู่สมาชิกให้มีความชัดเจน ตอบสนองความต้องการของสมาชิกเป็นหลัก โดยกำหนดยุทธศาสตร์และโครงการของหอการค้าฯ ให้สอดคล้องกับความต้องการของสมาชิกในภาพรวม เพื่อให้สมาชิกฯ มีความเชื่อมั่นและสนับสนุนการดำเนินงานหอการค้าอย่างยั่งยืน

แนวทางและแผนการดำเนินงาน

 1. ส่งเสริมสนับสนุนสมาชิกในการพัฒนาขีดความสามารถ โดยสร้างการมีส่วนร่วมอย่างใกล้ชิดผ่านการสื่อสารในทุกรูปแบบ และมุ่งเน้นจัดโครงการ/กิจกรรม การอบรมสัมมนาให้ความรู้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และตรงกับความต้องการของสมาชิก โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสมาชิก และรวบรวมข้อมูลในเชิงลึกในธุรกิจแต่ละสาขา เพื่อประโยชน์ในการนำไปใช้ในการวางแผน และกำหนดยุทธศาสตร์ของธุรกิจ
 2. เพิ่มจำนวนสมาชิกหอการค้าฯ ให้มีความหลากกลายประเภทธุรกิจ และครอบคลุมทุกพื้นที่ (ระดับอำเภอ) ของจังหวัดเชียงใหม่ ผ่านการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องและเหมาะสม
 3. สนับสนุนให้สมาชิกรวมตัวเป็นเครือข่ายความร่วมมือ (Cluster) ในแต่ละวิสาหกิจของภาคธุรกิจในจังหวัด และส่งเสริมให้มีการริเริ่มธุรกิจใหม่ที่เป็นแทรนด์ใหม่ของไทย (New S-Curve) สามารถออกไปลงทุนหรือส่งออกไปต่างประเทศ และสร้างเครือข่ายนักธุรกิจรุ่นใหม่ของหอการค้า  Young Entrepreneurs’ Chamber of Commerce (YEC)  เพื่อสานประโยชน์ และให้สอดคล้องกับประเด็นปัญหาและความต้องการในแต่ละกลุ่มธุรกิจ
 4. สร้างศูนย์ข้อมูลเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ เพื่อเป็นการสร้างสมองค์ความรู้ และแบ่งปันสู่ทุกภาคส่วนของธุรกิจ อย่างเป็นระบบ (Knowledge Sharing) ในการวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์ เพื่อทำหน้าที่ชี้ทิศทางแก้ไขปัญหา และให้คำปรึกษาแก่สมาชิกอย่างทันสถานการณ์ ผ่านช่องทางการสื่อสารของหอการค้าฯ ในหลายรูปแบบ
 5. การส่งเสริมให้เกิดช่องทางการตลาดใหม่ของสมาชิก ผ่านงานแสดงสินค้าภายในประเทศและระหว่างประเทศ รวมถึงผ่านระบบออนไลน์ –ดิจิตอล (E-Commerce)

นโยบายที่ 3   ส่งเสริมและฟื้นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจเชียงใหม่  ก้าวสู่เศรษฐกิจดิจิตอล เพื่อให้เป็นเมืองที่เติบโตภายใต้ Digital Economy อันเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญของรัฐบาลที่ต้องการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ระบบเศรษฐกิจใหม่ที่ใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ เพิ่มผลผลิต เพิ่มผลงาน โดยใช้เวลาและทรัพยากรน้อยลง แต่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการมากขึ้น พร้อมกับผลักดันให้เชียงใหม่เป็น Smart City ก่อให้เกิดการจ้างงาน และการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยี เพื่อบูรณาการให้เกิดเมืองที่มีความพร้อมด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม และเป็นเมืองที่มีความปลอดภัยสูง เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว และดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศ ที่จะทำให้มูลค่าเศรษฐกิจของเชียงใหม่ (GPP) เติบโตขึ้นถึง 2.5 แสนล้านบาทต่อปีภายในปี 2561

แนวทางและแผนการดำเนินงาน

 1. การส่งเสริมผู้ประกอบการใหม่ทางด้านดิจิทัล (Tech Startup) เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันในโลกดิจิทัล ผ่านโครงการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ เช่น การบ่มเพาะ อบรม การพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์บนพื้นฐานของนวัตกรรมธุรกิจ ตลอดจนการสร้างโอกาสทางการตลาด การผลักดันการเข้าถึงแหล่งเงินทุน การจำหน่ายสินค้าและบริการผ่านช่องทาง E-Marketplaces และการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อผู้ประกอบการใหม่ของจังหวัดเชียงใหม่
 2. ติดตามและผลักดัน เร่งรัดโครงการให้เชียงใหม่เป็น Smart City อย่างครบวงจร ที่จะเป็นเมืองที่มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ทำให้คุณภาพในการใช้ชีวิตดีขึ้น ลดผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม และลดการใช้พลังงาน
 3. ติดตามและผลักดัน เร่งรัดโครงการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ ในเชิงยุทธศาสตร์ และความมั่งคั่งในพื้นที่ภาคเหนืออย่างต่อเนื่อง (Northern Landport) ทั้งระบบโลจิสติกส์ ภาคการท่องเที่ยว และภาคการค้า รวมถึงการผลักดันสนามบินแห่งที่ 2 อันจะทำให้เชียงใหม่เป็นศูนย์กลางการบิน (Aviation Hub) ที่สมบูรณ์ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจในจังหวัดเชียงใหม่ และ กลุ่มจังหวัดในภาคเหนือตอนบนในระยะยาว
 4. ผลักดันโครงการที่เป็นยุทธศาสตร์เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนจังหวัดเชียงใหม่ในอนาคตที่สำคัญ  ได้แก่ ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจฮาลาลสู่ดิจิติล, การเป็นนครแห่งการดูแลสุขภาพ (Wellness City) และ Long Stay-Retirement Tourism, การส่งเสริมภาคธุรกิจสุขภาพและความงาม (Northern Cosmetics Valley) , โครงการเชียงใหม่แฟร์เทรด, โครงการ MICE City , การผลักดันพื้นที่เชียงใหม่เป็นมรดกโลกในโซนที่เหมาะสม, การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในจังหวัดเชียงใหม่เชื่อมโยงทุกภูมิภาคของประเทศ และระหว่างประเทศ
 5. ส่งเสริมให้เกิดระบบการค้าชายแดนของจังหวัดเชียงใหม่และสหภาพเมียนมาร์ในอนาคต ผ่านช่องทางกิ่วผาวอก และหลักแต่ง พร้อมกับการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
 6. การฟื้นเมืองคู่มิตรที่สำคัญของหอการค้าฯ และจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเป็นการฟื้นฟู และเชื่อมโยงสร้างกิจกรรมทางเศรษฐกิจสำคัญที่เป็นรูปธรรมให้ก้าวสู่การค้าสากล ได้แก่ ประเทศฝรั่งเศส จีน ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย และพม่า เป็นต้น
 7. การทำบทบาทเป็นองค์กรชี้นำการพัฒนาเศรษฐกิจเชียงใหม่ในระยะยาว โดยริเริ่มแผนพัฒนาเศรษฐกิจเชียงใหม่ระยะ 20 ปี  Chiang Mai Economic Future Plan 2040

นโยบายที่ 4 สนับสนุนร่วมมือองค์กรพันธมิตร หอการค้าฯ จะสร้างและสานต่อความร่วมมือจากองค์กรพันธมิตร ใน 3 ภาคส่วนได้แก่ ภาครัฐ ภาคสถาบัน การศึกษา และภาคเอกชน-ประชาสังคมอย่างต่อเนื่อง ที่จะทำงานประสานกันเป็นเอกภาพในการดำเนินโครงการพัฒนา เศรษฐกิจภายในจังหวัด และภาคเหนือร่วมกันอย่างสมานสามัคคี

แนวทางและแผนการดำเนินงาน

 1. บทบาทหอการค้ากับภาครัฐ จะเป็นที่ปรึกษาทางด้านเศรษฐกิจ เพื่อให้คำปรึกษาและสนับสนุนการทำงานร่วมกันในการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่อย่างยั่งยืน โดยเฉพาะประเด็นที่สมาชิกฯ ได้รับผลกระทบ ผ่านหลักการข้อมูลประกอบที่น่าเชื่อถือ เพื่อส่งสัญญาณให้ภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อย่างทันสถานการณ์ และข้อมูลที่แม่นยำ
 2. บทบาทหอการค้ากับภาคการศึกษา จะประสานความร่วมมือ ให้นำองค์ความรู้มาเผยแพร่และประยุกต์กับการพัฒนาสมาชิกและภาคธุรกิจ ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน ในระดับผู้บริหาร นักธุรกิจ พ่อค้า และผู้ประกอบการรายใหม่ ให้ยกระดับในเชิงเปรียบเทียบในระดับภูมิภาค และระดับอาเซียนได้
 3. บทบาทต่อพันธมิตรภาคเอกชน-ประชาสังคม จะให้ความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์และสอดคล้องกับพันธกิจร่วมกัน ทั้งในด้านวัฒนธรรม สังคม และสิ่งแวดล้อม ในเวทีความร่วมมือที่สำคัญได้แก่ คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน (กกร.), NNSPSME, คณะกรรมการเพื่อโครงการสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจหอการค้า 10 จังหวัดภาคเหนือ ( คสศ.) , กลุ่ม Biz Club, สมาพันธ์ SME ไทย และธุรกิจท่องเที่ยว เป็นต้น
 4. บทบาทต่อประเด็นปัญหาทางสังคมและสิ่งแวดล้อม ที่ส่งผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจและสังคม ได้แก่ ปัญหาหมอกควันในเชียงใหม่ ผังเมืองเชียงใหม่ ปัญหาขยะ การดูแลป่าและต้นน้ำ ระบบการศึกษา เป็นต้น
 5. การมีส่วนร่วมในแนวคิดลดความเหลื่อมล้ำ เสริมสร้างธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (Good Governance and Corporate Social Responsibility) ได้แก่ โครงการทำนา 1 ไร่ ได้เงิน 1 แสน, โครงการ 1 บริษัท ดูแล 1 ชุมชน, โครงการปลุกพลังเปลี่ยนประเทศไทย (Inspiring Thailand), โครงการจรรยาบรรณธุรกิจดีเด่น, โครงการต่อต้านคอรัปชั่น เป็นต้น
 6. สร้างความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับสื่อมวลชน (Corporate Image) โดยพัฒนาแนวทางการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับสื่อมวลชน เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่เชื่อถือได้ อย่างต่อเนื่อง
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!