Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

ขอเชิญนักธุรกิจที่มีอายุระหว่าง 25-40 ปี เข้าอบรมโครงการนักธุรกิจรุ่นใหม่ (YEC)

ขอเชิญนักธุรกิจที่มีอายุระหว่าง 25-40 ปี เข้าอบรมโครงการนักธุรกิจรุ่นใหม่ (YEC) ท่านจะได้เครือข่ายนักธุรกิจรุ่นใหม่ทั่วประเทศ และการถ่ายทอดประสบการณ์ทางธุรกิจจากบุคคลชั้นนำ แล้วมีเพื่อนนักธุรกิจในจังหวัดเชียงใหม่ ร่วม 300 กว่าท่าน
ติดต่อสอบถาม คุณปุก ผู้จัดการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่
0859103830

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

เชิญชวนผู้บริหารภาครัฐ / เอกชน ผู้นำเกษตร และอุสาหกรรมเกษตรรุ่นใหม่ ร่วมพาธุรกิจเกษตรไทยก้าวไกลไป กับหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมดิจิทัลด้านธุรกิจเกษตร รุ่น 3

depa ขอเชิญชวนผู้บริหารภาครัฐ / เอกชน ผู้นำเกษตร และอุสาหกรรมเกษตรรุ่นใหม่ ร่วมพาธุรกิจเกษตรไทยก้าวไ …

Read More →

ธนาคารออมสิน ออกมาตรการเร่งด่วนบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ ลูกหนี้รายย่อย ที่ขาดรายได้ ถูกเลิกจ้าง หรือมีรายได้ลดลงจากผลกระทบสถานการณ์ระบาดของโควิด 19

ธนาคารออมสิน ออกมาตรการเร่งด่วนบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ ลูกหนี้รายย่อย ที่ขาดรายได้ ถูกเลิกจ้าง หรื …

Read More →

ขอเชิญเข้าร่วม สัมมนาเสมือนจริง The Cities 4.0 Conference 2021 ครั้งที่ 4

ขอเชิญเข้าร่วม สัมมนาเสมือนจริง The Cities 4.0 Conference 2021 ครั้งที่ 4กลุ่มอุตสาหกรรม-รัฐบาลมาเลเ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce