จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการที่เข้าร่วม โครงการ “ยกระดับการบริการและการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพอย่างสร้างสรรค์ ด้วย Chiang Mai Care Campaign”

วันที่ 13 มิถุนายน 2565 นาย จุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นาย สมฤทธิ์ ไหคำ รองประธานกรรมการ และ ดร.กอบกิจ อิสรชีววัฒน์ รองประธานกรรมการ เข้าร่วมการประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ “ยกระดับการบริการและการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพอย่างสร้างสรรค์ ด้วย Chiang Mai Care Campaign” ณ NSP Conference Hall (D206) อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่)

โดยโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ เชิญผู้ประกอบการในกลุ่มธุรกิจการบริการและการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็น ร้านอาหาร ร้านสปา ร้านนวด รีสอร์ท โฮมสเตย์ Wellness Center ซึ่งมีผู้ประกอบการเข้ารับการคัดเลือกมากกว่า 30 ราย ทั้งนี้ Chiang Mai Care Campaign เป็นโครงการที่เสริมสร้างความตระหนัก ในการมีส่วนร่วมดูแลใส่ใจเชิงสุขภาพ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุที่มีแนวโน้มที่สูงขึ้น รวมถึงการรองรับคนพิการ ในลักษณะการผักผ่อนระยะยาวในจังหวัดเชียงใหม่

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

Chiang Mai Chamber of Commerce