Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

งานสัมมนา ฟรี!!! “Smart Farmer เกษตรกรกาแฟ เทคโนโลยีสร้างมูลค่าตลาด”

งานสัมมนา ฟรี!!! “Smart Farmer เกษตรกรกาแฟ เทคโนโลยีสร้างมูลค่าตลาด” โดยหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการดิจิทัลของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนให้ก้าวสู่ Super Cluster ด้านดิจิทัล Thailand 4.0 ภายใต้โครงการ Innovation Cluster 4.0

จึงขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรม ในวันเสาร์ที่ 21 เมษายน 2561 เวลา 08.30-16.00 น. ณ โรงแรมฮาโมไนซ์ จังหวัดเชียงใหม่


?
 ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม คลิก! http://goo.gl/forms/17BgX88PYFe7bcIC3

ซึ่งมีหัวข้อในการสัมมนา ดังนี้

  • หัวข้อ “Smart Farmer และแนวโน้มการเกษตรที่น่าจับตามองในปี พ. ศ. 2561” โดย ผศ.ดร.วิวัฒน์ พัฒนาวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้

  • หัวข้อ “นวัตกรรมกาแฟจากขยะอุตสาหกรรม” โดย ผศ.ดร.ดวงพร อมรเลิศพิศาลรองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

  • หัวข้อ “มาตรฐานความปลอดภัยในกาแฟและการสร้างมูลค่า” โดย คุณเอกราช เครื่องพนัด ผู้เชี่ยวชาญ บริษัท ริมปิงออร์แกนิคฟาร์ม จำกัด

หมายเหตุ: ผู้เข้าร่วมการอบรมจนครบทุกหัวข้อ ภาคบ่ายลงทะเบียนสมัครรับเลือกในโครงการพัฒนา SMART FARMERS โดยหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่


          ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร. 081-6819520 (คุณกันต์กนิษฐ์)

        080-1278926 (คุณวีระพงศ์)

      www.icdi.cmu.ac.th

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

ธนาคารออมสิน ออกมาตรการเร่งด่วนบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ ลูกหนี้รายย่อย ที่ขาดรายได้ ถูกเลิกจ้าง หรือมีรายได้ลดลงจากผลกระทบสถานการณ์ระบาดของโควิด 19

ธนาคารออมสิน ออกมาตรการเร่งด่วนบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ ลูกหนี้รายย่อย ที่ขาดรายได้ ถูกเลิกจ้าง หรื …

Read More →

ขอเชิญเข้าร่วม สัมมนาเสมือนจริง The Cities 4.0 Conference 2021 ครั้งที่ 4

ขอเชิญเข้าร่วม สัมมนาเสมือนจริง The Cities 4.0 Conference 2021 ครั้งที่ 4กลุ่มอุตสาหกรรม-รัฐบาลมาเลเ …

Read More →

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมสนับสนุนข้าวสาร 200 ถุง ในกิจกรรม โครงการคีตล้านนา มหากุศล (CSR เชียงใหม่ สายใยบุญ) “หัวอกแม่ แชร์ซาวบาท”

“อิ่มบุญผู้ให้ อิ่มใจผู้รับ” หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมสนับสนุนข้าวสาร จำนวน 200 กิโล …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce