Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

งานวันต่อต้านคอร์รัปชั่น 2556 “เยาวชนไทย รู้ภัยคอร์รัปชั่น”

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ได้กำหนดจัดงานวั­นต่อต้านคอร์รัปชั่น 2556 “เยาวชนไทย รู้ภัยคอร์รัปชั่น” ภายใต้โครงการ “ต่อต้านคอร์รัปชั่น “ACT NOW : ร่วมกันสู้ กอบกู้อนาคต”

โดยร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการท­ุจริตแห่งชาติ และคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้ชาวเชียงใหม่ได้ตระหนักถึงภัยของก­ารคอร์รัปชั่น และเป็นการระลึกถึงคุณดุสิต นนทะนาคร อดีตประธานหอการค้าไทย ชึ่งเป็นผู้ริเริ่มการต่อต้านการคอร์รัปชั­่นในภาคเอกชน ในวันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2556 ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

ธนาคารออมสิน ออกมาตรการเร่งด่วนบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ ลูกหนี้รายย่อย ที่ขาดรายได้ ถูกเลิกจ้าง หรือมีรายได้ลดลงจากผลกระทบสถานการณ์ระบาดของโควิด 19

ธนาคารออมสิน ออกมาตรการเร่งด่วนบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ ลูกหนี้รายย่อย ที่ขาดรายได้ ถูกเลิกจ้าง หรื …

Read More →

ขอเชิญเข้าร่วม สัมมนาเสมือนจริง The Cities 4.0 Conference 2021 ครั้งที่ 4

ขอเชิญเข้าร่วม สัมมนาเสมือนจริง The Cities 4.0 Conference 2021 ครั้งที่ 4กลุ่มอุตสาหกรรม-รัฐบาลมาเลเ …

Read More →

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมสนับสนุนข้าวสาร 200 ถุง ในกิจกรรม โครงการคีตล้านนา มหากุศล (CSR เชียงใหม่ สายใยบุญ) “หัวอกแม่ แชร์ซาวบาท”

“อิ่มบุญผู้ให้ อิ่มใจผู้รับ” หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมสนับสนุนข้าวสาร จำนวน 200 กิโล …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce