Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

ครั้งแรกของภาคเหนือกับการจับคู่ธุรกิจตรงจากจีน สสว. Connext หอการค้าแฟร์ Chiang Mai Local Food 2020 Business Matching

สสว. Connext หอการค้าแฟร์ Chiang Mai Local Food 2020

Business Matching ครั้งแรกของภาคเหนือตรงจากจีน งานจับคู่ธุรกิจ พบผู้ซื้อกลุ่มเป้าหมายตรงและรูปแบบ Virtual Business Mathching

วันที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น.

ณ ห้องอีสปอร์ต ห้างพันทิพย์ พลาซ่า เชียงใหม่

กลุ่มสินค้าเป้าหมาย

สินค้าเกษตร เกษตรแปรรูปอายุสินค้า 6 เดือนขึ้นไป สินค้าเครื่องสำอาง ผลไม้-ผักสด, สินค้าอุปโภคและบริโภค, สินค้าหัตถกรรม, ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และเกี่ยวเนื่อง

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

เชิญชวนผู้บริหารภาครัฐ / เอกชน ผู้นำเกษตร และอุสาหกรรมเกษตรรุ่นใหม่ ร่วมพาธุรกิจเกษตรไทยก้าวไกลไป กับหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมดิจิทัลด้านธุรกิจเกษตร รุ่น 3

depa ขอเชิญชวนผู้บริหารภาครัฐ / เอกชน ผู้นำเกษตร และอุสาหกรรมเกษตรรุ่นใหม่ ร่วมพาธุรกิจเกษตรไทยก้าวไ …

Read More →

ธนาคารออมสิน ออกมาตรการเร่งด่วนบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ ลูกหนี้รายย่อย ที่ขาดรายได้ ถูกเลิกจ้าง หรือมีรายได้ลดลงจากผลกระทบสถานการณ์ระบาดของโควิด 19

ธนาคารออมสิน ออกมาตรการเร่งด่วนบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ ลูกหนี้รายย่อย ที่ขาดรายได้ ถูกเลิกจ้าง หรื …

Read More →

ขอเชิญเข้าร่วม สัมมนาเสมือนจริง The Cities 4.0 Conference 2021 ครั้งที่ 4

ขอเชิญเข้าร่วม สัมมนาเสมือนจริง The Cities 4.0 Conference 2021 ครั้งที่ 4กลุ่มอุตสาหกรรม-รัฐบาลมาเลเ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce