ดร.กอบกิจ อิสรชีววัฒน์

รองประธานกรรมการ : Vice Chairman

ด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และดิจิตอล

ดร.กอบกิจ อิสรชีววัฒน์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วรวัฒน์เชียงใหม่
92 ถนนวิชยานนท์ ตำบลช้างม่อย
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ : 053-235398
โทรสาร : 053 233491
E-mail : kkij@hotmail.com

Dr.Kobkit Issarachevawat

Vice Managing Director
Triple – A Quality Center Co., Ltd.
108 Mahidon Rd.
T.Nong Hoy A.Muang,
Chiang Mai 50000
Tel : (66) 0 5381 6880, (66) 83 321 1123
Fax : (66) 0 5314 1106
E-mail :kobkit@triple – a.co.th
www. triple – a.co.th