Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

ข่าว ธปท. ​ฉบับที่ 44/2563 เรื่อง ธปท. ออกแนวปฏิบัติการใช้เทคโนโลยีชีวมิติ (Biometric Technology)

​ข่าว ธปท. ​ฉบับที่ 44/2563

เรื่อง ธปท. ออกแนวปฏิบัติการใช้เทคโนโลยีชีวมิติ (Biometric Technology)
รองรับการใช้เทคโนโลยีการเปรียบเทียบใบหน้า (Facial recognition)

​          นางสาวสิริธิดา พนมวัน ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายการชำระเงินและเทคโนโลยีทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ธปท. ได้ออกแนวปฏิบัติการใช้เทคโนโลยีชีวมิติ (Biometric Technology) ในการให้บริการทางการเงินเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ให้บริการทางการเงินที่นำ Biometrics มาใช้ในการให้บริการทางการเงิน โดยเฉพาะการใช้เทคโนโลยีการเปรียบเทียบใบหน้า (Facial recognition) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีหลักที่มีการใช้งานในภาคการเงินในปัจจุบัน เพื่อให้ผู้ใช้บริการมั่นใจว่าการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดังกล่าวมีความมั่นคงปลอดภัย สอดคล้องกับกฎหมายและมาตรฐานสากล ซึ่งจะช่วยยกระดับการให้บริการทางการเงิน และก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ใช้บริการ

          แนวปฏิบัติดังกล่าวครอบคลุมหลักการที่ผู้ให้บริการทางการเงินพึงปฏิบัติ 6 ด้าน ได้แก่ 1) การกำหนดนโยบายและการกำกับดูแลการใช้เทคโนโลยีชีวมิติ 2) การรวบรวมข้อมูลชีวมิติของผู้ใช้บริการอย่างมีคุณภาพ ปลอดภัย 3) การประมวลผลข้อมูลชีวมิติของผู้ใช้บริการอย่างแม่นยำ 4) การรักษาความปลอดภัยข้อมูลของผู้ใช้บริการอย่างเข้มงวดและรัดกุม ตามมาตรฐานสากล 5) การคุ้มครองผู้ใช้บริการและให้ความรู้เกี่ยวกับการทำธุรกรรมด้วยเทคโนโลยีชีวมิติอย่างเหมาะสมเพียงพอ และ 6) การควบคุมความเสี่ยงด้านปฏิบัติการและรองรับการให้บริการอย่างต่อเนื่อง

           สำหรับผู้ให้บริการทางการเงินที่ประสงค์จะนำ Biometrics ไปใช้ให้บริการทางการเงินจำเป็นต้องปฏิบัติตามแนวปฏิบัติดังกล่าวและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยต้องมีการทดสอบการใช้ Biometrics เพื่อเปรียบเทียบภาพกับแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ (Trusted Source) ภายใต้ Regulatory Sandbox ของ ธปท. ก่อนนำมาใช้จริง ทั้งนี้ หากผู้ให้บริการมีความประสงค์จะประยุกต์ใช้กับธุรกรรมทางการเงินประเภทอื่นๆ จะต้องมีการหารือกับ ธปท. ก่อนเปิดใช้บริการเพื่อความปลอดภัย

ธนาคารแห่งประเทศไทย
24 กรกฎาคม 2563

ข้อมูลเพิ่มเติม : ฝ่ายเทคโนโลยีทางการเงิน
โทรศัพท์ : 0 2283 6892, 0 2283 6816
E-mail : FinTechDept@bot.or.th  

ดาวน์โหลดแนวปฏิบัติการใช้เทคโนโลยีชีวมิติในการให้บริการทางการเงิน

หมายเหตุ : 

Regulatory Sandbox คือ แนวทางการทดสอบและพัฒนานวัตกรรมที่นำเทคโนโลยีใหม่มาสนับสนุนการให้บริการทางการเงิน โดยเปิดให้ผู้ให้บริการทางการเงินทดสอบการให้บริการด้วยเทคโนโลยีใหม่ในวงจำกัด เพื่อส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมทางการเงิน ในขณะเดียวกัน ต้องมีแนวทางในการดูแลความเสี่ยงและคุ้มครองผู้ใช้บริการที่เหมาะสม   

เทคโนโลยีชีวมิติ (Biometric technology) คือ เทคโนโลยีที่ใช้ในการจำแนกอัตลักษณ์ ทางกายภาพของบุคคล เช่น ใบหน้า ลายนิ้วมือ หรือ อัตลักษณ์ทางพฤติกรรม ของบุคคล เช่น การพูด การเขียน เพื่อระบุ พิสูจน์ หรือ ยืนยันตัวตนบุคคล

>>​Download​​ ข่าว PDF

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

ธนาคารออมสิน ออกมาตรการเร่งด่วนบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ ลูกหนี้รายย่อย ที่ขาดรายได้ ถูกเลิกจ้าง หรือมีรายได้ลดลงจากผลกระทบสถานการณ์ระบาดของโควิด 19

ธนาคารออมสิน ออกมาตรการเร่งด่วนบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ ลูกหนี้รายย่อย ที่ขาดรายได้ ถูกเลิกจ้าง หรื …

Read More →

ขอเชิญเข้าร่วม สัมมนาเสมือนจริง The Cities 4.0 Conference 2021 ครั้งที่ 4

ขอเชิญเข้าร่วม สัมมนาเสมือนจริง The Cities 4.0 Conference 2021 ครั้งที่ 4กลุ่มอุตสาหกรรม-รัฐบาลมาเลเ …

Read More →

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมสนับสนุนข้าวสาร 200 ถุง ในกิจกรรม โครงการคีตล้านนา มหากุศล (CSR เชียงใหม่ สายใยบุญ) “หัวอกแม่ แชร์ซาวบาท”

“อิ่มบุญผู้ให้ อิ่มใจผู้รับ” หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมสนับสนุนข้าวสาร จำนวน 200 กิโล …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce