Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

ขอเชิญเข้าร่วม ประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นต่อการจัดทำแผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ด้วยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้มอบหมายให้บริษัท เอฟฟินิตี้ จำกัด เป็นที่ปรึกษาดำเนินโครงการศึกษาข้อมูลสนับสนุนการจัดทำแผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2565-2570) ภายใต้โครงการจัดทำแผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบับที่ 5 เพื่อใช้เป็นกรอบทิศทางการดำเนินงาน ในการส่งเสริมและพัฒนา SME ของประเทศ

ทาง สสว. และที่ปรึกษาเล็งเห็นว่า การได้รับความคิดเห็นจากท่านผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดย่อม วิสาหกิจเริ่มต้น (ผู้ประกอบธุรกิจมาไม่เกิน 3 ปี) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์และแผนการส่งเสริมฯดังกล่าว จึงใคร่ขอเรียนเชิญสมาชิกหอการค้า จังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นต่อการจัดทำแผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2565-2570) ในวันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2563

ณ ห้องประชุมดอยหลวง โรงแรมแคนทารี่ฮิลส์ เชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ ขอความกรุณาส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมมายัง คุณบัญชา ธาราสายทอง ทางอีเมล์ bancha@effinity.co.th หรือเบอร์โทรศัพท์ 089-135-1011 ภายในวันพุธที่ 19 สิงหาคม 2563 จักขอบคุณยิ่ง

1) การประชุมระดมข้อคิดเห็นจาก กลุ่มวิสาหกิจขนาดย่อม เวลา 9.00 – 12.00 น.

ดาวน์โหลดแบบตอบรับออนไลน์ >>Download

2) การประชุมระดมข้อคิดเห็นจาก กลุ่มวิสาหกิจเริ่มต้น เวลา 13.00 – 16.00 น.

ดาวน์โหลดแบบตอบรับออนไลน์ >>Download

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนเเละผลักการจัดการสิ่งเเวดล้อมภูมิทัศน์เเละการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนฯ

ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 นายวรพรรธน์ ชุติมา กรรมการเหรัญญิกหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมสัมมนา …

Read More →

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้เเละสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ(องค์กรมหาชน) เข้าพบเเนะนำโครงการนวัตกรรมเเบบเปิดฯ

ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 นายวโรดม ปิฎกานนท์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที …

Read More →

สำนักงานนวัตกรรมเเห่งชาติ เปิดรับข้อเสนอโครงการนวัตกรรมเเบบเปิด Open Innovation

📣 สำนักงานนวัตกรรมเเห่งชาติ ( องค์การมหาชน ) เปิดรับข้อเสนอโครงการนวัตกรรมเเบบเปิด ( Open Innovation …

Read More →
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!