Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

ขอเชิญเข้าร่วม ประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นต่อการจัดทำแผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ด้วยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้มอบหมายให้บริษัท เอฟฟินิตี้ จำกัด เป็นที่ปรึกษาดำเนินโครงการศึกษาข้อมูลสนับสนุนการจัดทำแผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2565-2570) ภายใต้โครงการจัดทำแผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบับที่ 5 เพื่อใช้เป็นกรอบทิศทางการดำเนินงาน ในการส่งเสริมและพัฒนา SME ของประเทศ

ทาง สสว. และที่ปรึกษาเล็งเห็นว่า การได้รับความคิดเห็นจากท่านผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดย่อม วิสาหกิจเริ่มต้น (ผู้ประกอบธุรกิจมาไม่เกิน 3 ปี) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์และแผนการส่งเสริมฯดังกล่าว จึงใคร่ขอเรียนเชิญสมาชิกหอการค้า จังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นต่อการจัดทำแผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2565-2570) ในวันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2563

ณ ห้องประชุมดอยหลวง โรงแรมแคนทารี่ฮิลส์ เชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ ขอความกรุณาส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมมายัง คุณบัญชา ธาราสายทอง ทางอีเมล์ bancha@effinity.co.th หรือเบอร์โทรศัพท์ 089-135-1011 ภายในวันพุธที่ 19 สิงหาคม 2563 จักขอบคุณยิ่ง

1) การประชุมระดมข้อคิดเห็นจาก กลุ่มวิสาหกิจขนาดย่อม เวลา 9.00 – 12.00 น.

ดาวน์โหลดแบบตอบรับออนไลน์ >>Download

2) การประชุมระดมข้อคิดเห็นจาก กลุ่มวิสาหกิจเริ่มต้น เวลา 13.00 – 16.00 น.

ดาวน์โหลดแบบตอบรับออนไลน์ >>Download

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

เปิดรับ 8 ผู้แทนชุมชนเพื่อออกมาเคลื่อนไหวและเปลี่ยนแปลงสังคมไทยให้ไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้น

📣 ชาวเชียงใหม่ อย่ารอช้า นี่คือโอกาสของคุณ! สินวัฒนา คราวด์ฟันดิงเปิดรับ 8 ผู้แทนชุมชนเพื่อออกมาเคลื …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ เข้าพบแสงดความยินดีกับผู้ว่าราชการเชียงใหม่ ในนามกกร.

ในวันที่ 12 ตุลาคม 2564 ในนามคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน (กกร.) จังหวัดเชียงใหม่ นำโดย หอการค้าจังหวัดเชี …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

วันที่ 11 ตุลาคม 2564 ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ (นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์) พร้อมด้วยรองประ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce